Licentie- en Dienstenovereenkomst voor Business Solution

Deze Licentie- en Dienstenovereenkomst voor Bitdefender Solutions (“Overeenkomst”) is een wettelijke overeenkomst tussen Bitdefender en uzelf, voor het gebruik van de Bitdefender-software en de initialisatie van de diensten en andere diensten die door Bitdefender worden voorzien (“Bitdefender Solutions”).

1. DEFINITIES.

"U" of "Uw" verwijst naar een individu of entiteit die deze Overeenkomst uitgevoerd heeft en Bitdefender Solutions en/of diensten van Bitdefender of zijn geautoriseerde verkopers of verdelers besteld heeft.

Overeenkomst“ is een wettelijke overeenkomst tussen Bitdefender en uzelf, voor het gebruik van de Bitdefender Solutions.

Een werknemer of een andere agent, met inbegrip van een wederverkoper of onderaannemer die Bitdefender Solution installeert of registreert, van deze entiteit, dient een vertegenwoordiger te zijn van de entiteit en moet deze Overeenkomst aanvaarden namens de entiteit voordat het Bitdefender Solution mag worden gebruikt. Druk deze Overeenkomst af en bewaar een elektronische kopie.

Filiaal" betekent enige entiteit waarin u, voor zover van toepassing, rechtstreeks of onrechtstreeks, eigendom of zeggenschap hebt, en enige moedermaatschappij die eigendom of zeggenschap heeft, en enig bedrijf waarover de moedermaatschappij zeggenschap heeft. Voor de toepassing van deze definitie betekent "zeggenschap" het rechtstreekse of onrechtstreekse effectieve eigendom van meer dan vijftig procent (50%) van het stembelang (dat het stemrecht voor het aanstellen van bestuurders of een andere beheersautoriteit voorstelt) in een entiteit.

Beta-oplossing” betekent enige Proefoplossing en enige oplossing die gemarkeerd of anderzijds aangeduid is als een beta-testversie, onafhankelijk van het feit of er een betaling werd uitgevoerd

Bitdefender Solution” betekent Bitdefender-software en -diensten geïdentificeerd in de transactiedocumenten en de initialisatie van de diensten, en kan verwante media, afgedrukte materialen en Documentatie bevatten, alsook enige software-updates en technische ondersteuning.

Documentatie” betekent voorlichtingsmateriaal in afgedrukte of elektronische vorm of online materiaal dat bij de Bitdefender Solutions wordt geleverd.

Update” betekent een update van de detectiegegevens of -software die regelmatig, naar eigen oordeel van Bitdefender, aan u beschikbaar wordt gesteld, maar omvat geen updates die op de markt worden gebracht en vergund worden voor een afzonderlijke kost.

Upgrade” betekent enige regelmatige verbetering of versterking van de functionaliteit van de Bitdefender Solution die, naar het eigen oordeel van Bitdefender, aan u beschikbaar wordt gesteld, maar omvat geen software en/of upgrades die op de markt worden gebracht of die in licentie worden gegeven voor een aparte kost.

"Gebruiker" betekent een werknemer, onafhankelijke consultant of ander individu van uw entiteit die de aan u in licentie gegeven Bitdefender Solution gebruikt, er toegang toe heeft of ervan profiteert.

2. PRODUCTREGISTRATIE.

Registratie vereist eveneens een geldige Bitdefender Account met een geldig e-mailadres, om Updates, Upgrades en andere meldingen te ontvangen en een geldig abonnement voor het product. De Bitdefender Account is verplicht om het Bitdefender Solution te kunnen gebruiken. Dit wordt ook in de Productdocumentatie beschreven.

Voor alle Bitdefender Solutions behalve Bitdefender Security for AWS vereist de registratie een geldig serienummer van het product. Dit nummer vindt u in de transactiedocumentatie van de Bitdefender-verdeler of -verkoper bij wie u de Bitdefender Solution hebt gekocht.

Deze controle helpt te verzekeren dat de Bitdefender Solution enkel werkt op apparaten, virtuele machines en mobiele toestellen waarvoor een geldig abonnement bestaat en dat gebruikers met een geldig abonnement diensten ontvangen. De Bitdefender Account is nodig voor de activering van de online functies, zoals vermeld in de Productdocumentatie.

Bitdefender Security for AWS is een abonnementsgebonden dienst die door Bitdefender wordt aangeboden voor klanten van Amazon EC2.

Indien u rechtstreeks van Bitdefender aankoopt, dient u een Amazon Payments-account te hebben met een geldige kredietkaart voor maandelijkse facturatie. U ontvangt geen licentiesleutel of hoeft geen licentiesleutel te gebruiken.

De functies en bepalingen van het Bitdefender Solution worden weergegeven op de website, de e-shop of de toepasselijke transactiedocumentatie van Bitdefender.

De gegevens (naam, e-mailadres, wachtwoord) die bij de eerste installatie zijn opgegeven, zullen, indien verzameld, worden gebruikt als accountnaam die u kunt gebruiken om diensten te ontvangen en/of met welke u bepaalde functies van de Bitdefender Solution kunt gebruiken. U kunt het wachtwoord wijzigen op elk moment na de installatie van het Product, en Bitdefender raadt dit ten zeerste aan.

3. LICENTIERECHTEN EN -BEPERKINGEN.

Na de aanvaarding door Bitdefender van uw bestelling en tegen betaling van de prijs door u en ontvangst van de overeenstemmende betaling door Bitdefender, verleent Bitdefender u het beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om de Bitdefender Solution die u besteld hebt met uw interne bedrijfsvoering, met inbegrip van uw dochterondernemingen, als enige doelstelling, te gebruiken. Het gebruik is onderhevig aan de bepalingen van deze Overeenkomst, met inbegrip van de bestelling- en de productdocumentatie. U mag uw gebruikers de toestemming geven om de Bitdefender Solutions voor deze doelstelling te gebruiken, en u bent ervoor verantwoordelijk dat zij deze overeenkomst voor dergelijk gebruik naleven.

U mag de Bitdefender Solutions installeren of gebruiken en de diensten initiëren, op zoveel toestellen als nodig, maar beperkt tot de limiet opgelegd door het totale aantal in licentie genomen plaatsen vermeld in de bestelling. Afhankelijk van het aangekochte Product, bent u bevoegd om voor fysieke computers, virtuele machines, Amazon EC2-instanties en/of Exchange postvakken in licentie te nemen, zoals vermeld in de aankoopdocumenten.

U mag een kopie van de Bitdefender Solution gebruiken op één enkel toestel. Indien een groter aantal kopieën en/of aantal toestellen wordt vermeld in de bestelling van een geautoriseerde verdeler of wederverkoper van wie u de Bitdefender Solution verkreeg (Toegestane Aantal), hebt u het recht het Bitdefender Product te kopiëren in overeenstemming met dergelijke specificaties; U kunt één kopie maken van de Bitdefender Solution voor reserve- of archiefdoeleinden; Indien de Bitdefender Solution meerdere platforms of talen ondersteunt, indien u de Bitdefender Solution ontvangt op meerdere media, indien u anderszins meerdere kopieën van de Bitdefender Solution ontvangt, of indien u de Bitdefender Solution ontvangt gecombineerd met andere software, mag het totale aantal toestellen waarop alle versies van de Bitdefender Solution zijn geïnstalleerd het Toegestane Aantal niet overschrijden.

Tijdens het installatieproces kan de Bitdefender-oplossing andere beveiligingsproducten de-installeren of uitschakelen indien dergelijke producten of functies niet compatibel zijn met de Bitdefender-oplossing.

De Bitdefender Solution wordt beschermd door het auteursrecht en door internationale verdragen aangaande auteursrecht, alsook andere intellectuele eigendomsrechten en -verdragen. Bitdefender Solution wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Deze overeenkomst geeft u slechts enkele rechten om de Bitdefender Solution te gebruiken.

Licentiebeperkingen. Krachtens deze Overeenkomst kunt u de Bitdefender Solution niet overdragen of in sublicentie geven aan een andere persoon of entiteit; u mag de Bitdefender Solution, in zijn geheel of gedeeltelijk, niet huren, verhuren, lenen, veilen of herverkopen en u mag deze niet wijzigen, vertalen of er afgeleide werken van maken, er reverse-engineering op toepassen, decompileren of demonteren, of op een andere wijze pogen de Bitdefender Solution te reconstrueren of de bron- of objectcode, onderliggende ideeën, algoritmes, bestandsformaten, programmeer- of interoperabiliteitsinterfaces ervan te ontdekken (of, indien de wet enige dergelijke handeling toelaat, dan stemt u ermee in Bitdefender minstens 90 dagen op voorhand schriftelijk op de hoogte te stellen); u zal de Bitdefender Software niet gebruiken om diensten te voorzien aan derde partijen of gebruik van of toegang tot de Bitdefender Solution door enige derde partij andere dan de ondernemers of consultants die namens u handelen, niet toestaan. U mag derde partijen niet toestaan te profiteren van het gebruik of de functionaliteit van de Bitdefender Solution en de Diensten via timeshare, een servicebureau of een andere overeenkomst. U mag geen eigendomskennisgevingen of -labels van de Bitdefender Solution verwijderen en u mag geen resultaten van enige benchmarktesten van programma's openbaren, zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Bitdefender. Indien Bitdefender de Bitdefender Solution levert (i) verankerd, geïncorporeerd of geladen op een fysiek hardware-apparaat of (ii) de Solution voor download naar een specifiek hardware-apparaat beschikbaar heeft gemaakt, dan is de licentie beperkt voor gebruik op enkel dat apparaat. Daarnaast is het niet toegestaan om (a) enige authenticatie, licentiesleutel of beveiligingsmaatregelen in de Bitdefender Solution te wijzigen, te blokkeren of te omzeilen of er op een andere wijze mee te interfereren.

U dient alle nodige rechten en toelatingen te verkrijgen van uw Gebruikers om het Bitdefender Solution te gebruiken.

Bekijk de verkoopdocumenten en de Bitdefender-websites voor beperkingen qua gebruik in de verschillende eindpuntcategorieën.

4. EVALUATIE EN BETA-LICENTIE.

Indien de Bitdefender Solution aan u wordt geleverd ter evaluatie en indien u voor de Bitdefender Solution een evaluatie-overeenkomst hebt met Bitdefender, dan volgen uw rechten om de Bitdefender Solution te evalueren uit de bepalingen van dergelijke evaluatie-overeenkomst. Indien u voor de Bitdefender Solution geen evaluatie-overeenkomst hebt met Bitdefender en indien de Bitdefender Solution aan u wordt geleverd ter evaluatie, dan wordt rubriek 3. LICENTIERECHTEN EN -BEPERKINGEN hierbij vervangen door de volgende voorwaarden. Bitdefender verleent u een niet-exclusieve, tijdelijke, royaltyvrije, niet-overdraagbare licentie om de Bitdefender Solution te gebruiken, enkel voor interne evaluatie in een niet-productieve omgeving. Dergelijke evaluatielicentie eindigt (i) op de einddatum van de vooraf gedefinieerde evaluatieperiode, indien in de Bitdefender Solution vooraf een evaluatieperiode gedefinieerd werd of (ii) dertig (30) dagen vanaf de datum waarop u de Bitdefender Solution installeert, indien er vooraf geen evaluatieperiode werd gedefinieerd (“Evaluatieperiode”). De Bitdefender Solution mag niet worden overgedragen en wordt geleverd in de staat waarin deze zich bevindt, zonder garanties van welke aard dan ook. U bent als enige verantwoordelijk om de geschikte maatregelen te treffen om een back-up te maken van uw systeem en om andere maatregelen te treffen om enig verlies van bestanden of gegevens te voorkomen. Het is mogelijk dat de Bitdefender Solution een automatisch uitschakelingsmechanisme bevat dat het gebruik ervan na een bepaalde periode voorkomt. Na afloop van de Evaluatieperiode dient u het gebruik van de Bitdefender Solution stop te zetten en alle kopieën van de Bitdefender Solution te vernietigen. Alle andere voorwaarden van deze Overeenkomst blijven voor het overige van toepassing op uw evaluatie van de Bitdefender Solution.

Bent u een beta-gebruiker, dan kunt u de Bitdefender Solution voor testdoeleinden in een niet-productieve omgeving gebruiken voor een maximumperiode van dertig (30) dagen vanaf de datum waarop u de Bitdefender Solution downloadt (de "Beta-periode").

Tijdens Evaluaties of Beta-periodes kunt u in het land waar u zich bevindt technische ondersteuning krijgen via het internet of via e-mail, en indien van toepassing Updates, zonder enige garanties van welke aard dan ook.

DE BEPALINGEN VAN DE RUBRIEK ZIJN VAN TOEPASSING IN PLAATS VAN RUBRIEK 11 MET BETREKKING TOT ENIGE EVALUATIE EN BETA-OPLOSSINGEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WET WORDT DE BITDEFENDER-OPLOSSING DIE GEBRUIKT WORDT VOOR TESTDOELEINDEN OF BETA-OPLOSSINGEN AAN U GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK.

BETADISCLAIMER

DE HIERONDER GELICENTIEERDE BETASOFTWARE WORDT VERONDERSTELD DEFECTEN TE BEVATTEN EN DE PRIMAIRE DOELSTELLING VAN DEZE BETATESTLICENTIE IS FEEDBACK TE ONTVANGEN OVER SOFTWAREPRESTATIES EN DE IDENTIFICATIE VAN DEFECTEN. U WORDT GEADVISEERD OM BELANGRIJKE DATA TE BEVEILIGEN, MET VOORZICHTIGHEID TE HANDELEN EN OP GEEN ENKELE MANIER TE VERTROUWEN OP DE CORRECTE WERKING OF PRESTATIE VAN DE SOFTWARE EN/OF BIJHORENDE MATERIALEN.

Uw recht om de Bitdefender Solution te gebruiken, eindigt wanneer de Evaluatieperiode of Beta-periode eindigt of indien u een voorwaarde van deze Overeenkomst overtreedt. Bij beëindiging van de Evaluatieperiode of Beta-periode moet u alle kopieën van de Bitdefender Solution en Documentatie verwijderen of vernietigen en het gebruik van de Dienst stopzetten. Uw plichten en rechten in het kader van deze Overeenkomst blijven van toepassing na het einde van de Evaluatieperiode of Beta-periode.

5. LICENTIEBEPALINGEN.

Voor alle Bitdefender Solutions, behalve voor Bitdefender Security for AWS, ontvangt u de Bitdefender Solution in overeenkomst met het aangekochte abonnement en krijgt u bepaalde rechten om de Bitdefender Solution te gebruiken tijdens de Geldigheidsduur van de licentie/het abonnement. De licentie/het abonnement begint op de dag van uw oorspronkelijke installatie van uw Bitdefender Solution, ongeacht het aantal kopieën dat u mag gebruiken, en duurt gedurende de hele periode weergegeven in de Documentatie of in de toepasselijke bestelling van Bitdefender of van de verdeler of wederverkoper van wie u de Bitdefender Solution verkreeg. De Bitdefender Solution wordt automatisch gedeactiveerd aan het einde van de Licentieperiode, en u hebt dan geen recht om enige functie- of contentupdates voor de Bitdefender Solution te ontvangen.

Voor Bitdefender Security voor AWS, maandelijks abonnement, ontvangt u het Bitdefender Solution zolang u voor het abonnement betaalt. Indien u het maandelijkse abonnement niet betaalt, wordt uw account opgeschort.

Bovendien, indien u de voorwaarden van deze Overeenkomst niet langer naleeft, erkent u dat u geen recht hebt om het Bitdefender Solution te gebruiken en stemt u ermee in om het Bitdefender Solution te de-installeren of niet te gebruiken zodra u de voorwaarden van deze Overeenkomst niet langer naleeft.

Bitdefender behoudt zich het recht voor zijn producten of een versie ervan niet langer te ondersteunen, of zijn Producten of de functies ervan niet verder te zetten. Beleidsmaatregelen aangaande het stopzetten van ondersteuningsdiensten zijn gepubliceerd op de Bitdefender-website en kunnen worden geraadpleegd via de volgende link: https://www.bitdefender.com/support/bitdefender-end-of-life-policy-statement-982.html

Om alle twijfels weg te nemen: voor Proeflicenties en Betaoplossingen heeft Bitdefender tegenover u geen verdere verplichtingen dan het voorzien van een voorafgaande kennisgeving om de overeenkomst te beëindigen, en Bitdefender is niet verplicht u in te lichten in het geval de overeenkomst wordt beëindigd omdat u deze Overeenkomst schendt.

6. UPDATES.

Door deze Overeenkomst te aanvaarden, erkent u en aanvaardt u dat, gedurende de Abonnementsperiode, een serversysteem van uw keuze geïnstalleerd op uw netwerk kan worden gebruikt om updates van de Bitdefender Solution te ontvangen en te installeren. Het nodige protocol zal enkel worden gebruikt voor het doorsturen en ontvangen van Bitdefender-updates van product- en definitiebestanden. Indien u geen lokale Updateserver gebruikt, biedt Bitdefender u de mogelijkheid om de updates rechtstreeks van het content delivery-netwerk van Bitdefender te downloaden. Bepaalde Updates, zoals definitie-updates, bug fixes of kleinere updates, zullen automatisch op uw toestel worden gedownload en grotere updates vereisen dat u tussenkomt in de interface.

U dient de kosten voor het Bitdefender Solution te hebben betaald of een actief abonnement te hebben, voor zover van toepassing, om Updates of Upgrades te ontvangen.

7. EIGENDOM.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk ingevolge hiervan zijn verklaard, worden voorbehouden aan Bitdefender.

De Bitdefender Solution kan werken of interageren met software of andere technologie die vanuit derde partijen in licentie is gegeven aan Bitdefender, en die geen eigendom is van Bitdefender, maar waarvoor Bitdefender de nodige rechten bezit om deze aan u in licentie te geven. U stemt ermee in dat: u dergelijke derde software gebruikt in overeenkomst met deze Overeenkomst; een derde licentiegever biedt u geen waarborgen, voorwaarden, toezeggingen of representaties van welke aard dan ook, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aangaande dergelijke software van derden of aangaande de producten zelf; een derde licentiegever heeft geen verplichtingen of aansprakelijkheid jegens u als gevolg van deze Overeenkomst of uw gebruik van dergelijke derde software; dergelijke derde software kan in licentie worden gegeven krachtens de licentievoorwaarden die u bijkomende rechten of bepaalde bijkomende beperkingen geven aangaande dergelijke materialen, bovenop de rechten en beperkingen vermeld in deze Overeenkomst, en dergelijke bijkomende licentierechten en –beperkingen worden beschreven in de toepasselijke Documentatie of binnen het Product zelf, of er wordt naar gelinkt. Om twijfel te vermijden: dergelijke bijkomende rechten en/of beperkingen zijn van toepassing op software van derden op een individuele basis; niets uit dergelijke licenties van derden heeft invloed op uw gebruik van de Bitdefender Solutions in overeenkomst met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Open Source Licentievoorwaarden zijn gepubliceerd in de rubriek Over van elke Bitdefender Solution.

Met betrekking tot open source-software zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn voor zover uitdrukkelijk vereist door hun licenties, de voorwaarden van de relevante licenties (met inbegrip van meer bepaald het bereik van de licentie en verklaringen van afstand omtrent garanties en aansprakelijkheden), zullen van toepassing zijn op de respectievelijke software van derden in plaats van deze Abonnementsovereenkomst. Dergelijke licentievoorwaarden van derden met betrekking tot de respectievelijke software bevinden zich op de plaats die in de software wordt vermeld.

FEEDBACK. Het is uitdrukkelijk begrepen, bevestigd en overeengekomen dat u, ongeacht het feit of u al dan niet formeel verzocht wordt dit te doen, Bitdefender redelijke suggesties, opmerkingen, getuigenissen en feedback bezorgt met betrekking tot de Bitdefender-oplossing, onder andere maar niet beperkt tot bruikbaarheid, foutenrapporten en testresultaten met betrekking tot tests van de Bitdefender-oplossing (samen "Feedback" genoemd). Indien u dergelijke Feedback aan Bitdefender bezorgt, biedt u Bitdefender de volgende wereldwijde, exclusieve, permanente, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig voldane rechten: (i) om de Feedback te maken, gebruiken, kopiëren, wijzigen, verkopen, verdelen, in sublicentie te geven en er afgeleide werken van te maken in het kader van een willekeurig product, technologie, service, specificatie of andere documentatie van Bitdefender (individueel en samen "Bitdefender-oplossingen" genoemd); (ii) om de Feedback (of ervan afgeleide werken) openbaar uit te voeren of weer te geven, te importeren, uit te zenden, door te sturen, te verdelen, in licentie te geven, te koop aan te bieden en te verkopen, verhuren of kopieën ervan te leasen of te lenen in het kader van een willekeurige Bitdefender-oplossing; (iii) voorgaande rechten in sublicentie te geven aan derden, inclusief het recht op sublicentie ten voordele van derden; en (iv) eventuele claims of octrooien die uw eigendom zijn of door u in licentie gegeven worden en die noodzakelijkerwijs worden overtreden door een product, technologie of service van een derde die de feedback of een deel ervan die in een Bitdefender-oplossing, -technologie of - service verwerkt is, aan derden in sublicentie te geven. Bovendien garandeert u dat uw Feedback niet onderworpen is aan licentievoorwaarden die er zouden toe leiden dat Bitdefender eventuele aanvullende verplichtingen met betrekking tot Bitdefender-oplossingen waarin de Feedback verwerkt wordt, zou moeten naleven.

8. TECHNISCHE ONDERSTEUNINGSDIENSTEN

Technische ondersteuning voor Bitdefender Solution is inbegrepen voor de Geldigheidsduur van de licentie/het abonnement. Bepaalde functionaliteiten van de Technische ondersteuning kunnen door Bitdefender worden aangeboden via de wederverkopers voor de geldigheidsduur van het abonnement van het Bitdefender Solution, zoals vermeld op de Bitdefender-website. De Technische ondersteuning is onderworpen aan de volgende voorwaarden: Enige dergelijke Technische ondersteuning wordt voorzien zonder enige garantie of waarborg, van welke soort dan ook. U bent als enige verantwoordelijk om een reservekopie te creëren van al uw bestaande gegevens, software en programma's, voordat u enige Technische ondersteuning ontvangt.

Standaardondersteuning. De algemene voorwaarden van de standaard technische ondersteuning voor Bitdefender Gravityzone Enterprise vindt u hier: http://www.bitdefender.com/site/view/enterprise-support-policies.html

Betaalde Diensten:

Professionele diensten: Indien u deze diensten aankoopt, zullen hun prestaties in overeenkomst zijn met de Overeenkomst inzake dienstverleningsniveau dat u vindt op het volgende adres: https://www.bitdefender.com/media/materials/legal/Service-Level-Agreement-for-Professional-Services.v1.1.pdf.

Premium Technische Ondersteuningsdiensten: Indien u deze diensten aankoopt, zullen hun prestaties in overeenkomst met het Beleid Enterprise-ondersteuning zijn dat u vindt op: https://www.bitdefender.com/site/view/enterprise-support-policies.html.

MEDR-dienst: Indien u deze diensten aankoopt, zullen hun prestaties in overeenkomst zijn met de Algemene Voorwaarden die op het volgende adres beschikbaar zijn: https://www.bitdefender.com/media/materials/legal/Terms_and_Conditions_for_accessing_Bitdefender_GravityZon_%20Managed_Endpoint_Detection_and_Response_Service_MEDR_v1.1.pdf

Bitdefender behoudt zich het recht voor om de Technische Ondersteuning naar eigen goeddunken te weigeren, op te schorten of te beëindigen in het geval u enige van uw verplichtingen niet nakomt. Het beleid aangaande Technische Ondersteuning is, naar het goeddunken van Bitdefender, onderhevig aan wijzigingen; echter, Bitdefender zal het niveau van de diensten voorzien voor de ondersteunde programma's gedurende de periode waarvoor is betaald voor de technische ondersteuning, niet gevoelig verlagen. U dient, voordat u een overeenkomst aangaat voor de toepasselijke diensten, het beleid gepubliceerd op de websites na te kijken. Indien u beoogt enige professionele diensten te ontvangen, dan dient u een afzonderlijke werkomschrijving te onderteken met Bitdefender. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op Proef- en Betaoplossingen.

9. VERTROUWELIJKHEID.

Geen van beide partijen zal enige vertrouwelijke en/of beschermde informatie die behoort tot de andere partij openbaren, tenzij deze laatste hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Vertrouwelijke informatie is beperkt tot de voorwaarden en prijsstelling krachtens deze Overeenkomst, en alle informatie die duidelijk als vertrouwelijk is aangemerkt. Deze verplichting is niet van toepassing op ontvangen informatie die: (i) voor de ontvanger gekend is of wordt, zonder een verplichting om de vertrouwelijkheid ervan te bewaren; (ii) voor het publiek algemeen beschikbaar is of wordt, zonder handeling of nalatigheid gesteld door de ontvanger; of (iii) onafhankelijk ontwikkeld wordt door de ontvanger, zonder het gebruik van vertrouwelijke of beschermde informatie. In het geval dat van een van de Partijen wordt vereist om vertrouwelijke en beschermde informatie vrij te geven conform de wet, dan brengt zij de andere Partij op de hoogte van de vereiste openbaring. Beide Partijen stemmen ermee in om de vertrouwelijke informatie van de andere Partij geheim te houden, voor een periode van drie jaar vanaf de datum van openbaring. We stemmen er beide ook mee in om vertrouwelijke informatie enkel aan werknemers of agents te openbaren op een ‘need-to-know’-basis, en van wie wordt vereist dat ze de vertrouwelijke informatie tegen ongeoorloofde openbaring beschermen. Niets zal de Partijen voorkomen om de voorwaarden en prijsstelling krachtens deze Overeenkomst of bestellingen ingediend krachtens deze Overeenkomst te openbaren tijdens juridische procedures voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst.

10. WAARBORGEN. DISCLAIMERS.

Bitdefender waarborgt dat Bitdefender Solution op een professionele manier wordt voorzien, in lijn met de industriestandaard. Bitdefender waarborgt dat de versleuteling van het softwareprogramma op het medium waarop het Bitdefender Solution is geleverd, geen materiaal- en fabricagefouten bevat, en dat het Bitdefender Solution in hoofdzaak zal beantwoorden aan de Documentatie, gedurende negentig (90) dagen na de aankoop van de licentiesleutel of activeringscode (“Garantieperiode”)

De waarborg is niet van toepassing indien (i) het Product niet gebruikt werd in overeenstemming met de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst en de Documentatie; (ii) het probleem werd veroorzaakt doordat u de Updates, Upgrades en enige andere handelingen of instructies die door Bitdefender werden aangeraden, niet hebt uitgevoerd; (iii) het probleem het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van Bitdefender ligt.

Indien Bitdefender schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van een inbreuk op de garantie tijdens de Garantieperiode, dan is de volledige aansprakelijkheid van Bitdefender en uw enige oplossing (uitsluitend ter beoordeling van Bitdefender): (i) het verbeteren, herstellen of vervangen van de Bitdefender Solution binnen een redelijke termijn, of (ii) het toelaten van een terugbetaling van de Vergoeding, na de teruggave van de Producten, samen met hun aankoopbewijs. Enige vervangproducten zullen worden gegarandeerd voor de resterende periode van de oorspronkelijke Garantieperiode.

Bitdefender vrijwaart u en houdt u buiten enige claim van een derde partij dat uw gebruik of bezit van het Bitdefender Solution in overeenstemming met de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst een inbreuk zou zijn op enig patent, handelsmerk of auteursrecht van een derde partij.

De voornoemde verplichting van Bitdefender is niet van toepassing wat betreft software, diensten of delen of onderdelen daarvan: (i) die niet zijn geleverd door Bitdefender; (ii) die op een manier worden gebruikt die niet uitdrukkelijk toegestaan is door deze Overeenkomst of de begeleidende Documentatie (iii) die gemaakt zijn in overeenkomst met uw specificaties; (iv) die gewijzigd zijn door iemand anders dan Bitdefender, indien de vermeende inbreuk betrekking heeft op dergelijke wijziging; (v) die gecombineerd zijn met andere producten, procedures of materialen, waarbij de vermeende inbreuk niet zou bestaan zonder dergelijke combinatie; of (vi) indien u de vermeende inbreuk blijft verderzetten, nadat u op de hoogte werd gebracht van de inbreuk en waarbij u voorzien werd van wijzigingen die de vermeende inbreuk zouden hebben vermeden.

In het geval het Bitdefender Solution door een bevoegde rechter wordt beschouwd een inbreuk te vormen, zal Bitdefender, naar eigen oordeel, een van de volgende zaken doen: (i) het recht verschaffen voor verder gebruik; (ii) het Bitdefender Solution wijzigen zodat het gebruik ervan niet langer een inbreuk vormt; (iii) het Bitdefender Solution vervangen met producten die aangaande functionaliteit en performantie vrijwel vergelijkbaar zijn; of, (iv) indien geen van de voorgaande alternatieven op redelijke wijze beschikbaar zijn voor Bitdefender, dan zal Bitdefender het niet-gebruikte gedeelte van het Bitdefender Solution pro rata terugbetalen.

De Partijen kunnen schadeloosstelling verzoeken in overeenkomst met deze bepaling, onder voorwaarde dat zij: (a) binnen tien (10) dagen verwittigen dat een aanspraak wordt gemaakt of een procedure wordt ingesteld; (b) het uitsluitende zeggenschap van de verdediging en de vereffening aan de schadeloosstellende partij geven (onder voorwaarde dat enige vereffening de schadeloosstellende partij ontlast van alle aansprakelijkheid terzake); (c) alle beschikbare informatie en redelijke ondersteuning voorzien; en (d) een dergelijke aanspraak niet eerder compromitteerden of vereffenden.

DIT ONDERDEEL SPECIFICEERT DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VAN BITDEFENDER ALSOOK UW ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSING VOOR ENIGE AANSPRAKEN AANGAANDE INBREUKEN EN MISBRUIKEN.

BITDEFENDER WAARBORGT NIET DAT BITDEFENDER SOLUTION AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN. BITDEFENDER GARANDEERT NIET DAT DE PROGRAMMA’S ZONDER FOUTEN OF ONONDERBROKEN ZULLEN FUNCTIONEREN OF DAT BITDEFENDER ALLE PROGRAMMAFOUTEN ZAL VERBETEREN. VOOR ZOVER DIT DOOR DE WET IS TOEGESTAAN, ZIJN DEZE GARANTIES EXCLUSIEF EN ZIJN ER GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

DEZE BITDEFENDER SOLUTION IS NIET FOUT-TOLERANT EN IS NIET ONTWIKKELD OF BEDOELD VOOR GEBRUIK IN EEN GEVAARLIJKE OMGEVING DIE EEN STORINGSVEILIGE PRESTATIE OF WERKING VEREIST. DEZE BITDEFENDER SOLUTION IS NIET VOOR GEBRUIK BIJ DE BEDIENING VAN VLIEGTUIGNAVIGATIE, NUCLEAIRE FACILITEITEN OF COMMUNICATIESYSTEMEN, WAPENSYSTEMEN, DIRECTE OF INDIRECTE LEVENSONDERSTEUNENDE SYSTEMEN, LUCHTVERKEERSLEIDING OF ENIGE TOEPASSING OF INSTALLATIE WAAR DEFECTEN DE DOOD, ERNSTIGE LICHAMELIJKE LETSELS OF MATERIËLE SCHADE KUNNEN VEROORZAKEN.

TENZIJ UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST, WIJST BITDEFENDER ALLE ANDERE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, VERBETERINGEN, ONDERHOUD OF ONDERSTEUNING DIE HIERMEE VERWANT IS OF ALLE ANDERE MATERIALEN (TASTBAAR OF NIET-TASTBAAR) OF DIENSTEN DIE DOOR BITDEFENDER ZIJN GELEVERD, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET AF. BITDEFENDER WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN BEPALINGEN AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, SCHADE VOOR VERLIES VAN GOODWILL, WERKONDERBREKING, VERLIES VAN GEGEVENS, VALS-POSITIEVEN OF VALS-NEGATIEVEN, FALEN OF HAPEREN VAN EEN TOESTEL, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AANSPRAKEN, NIET-INTERFERENTIE, NAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS, NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIEVE INHOUD, SYSTEEMINTEGRATIE EN NIET-INBREUK VAN RECHTEN VAN DERDEN DOOR HET FILTEREN, UITSCHAKELEN OF VERWIJDEREN VAN SOFTWARE, SPYWARE, ADWARE, COOKIES, E-MAILS, DOCUMENTEN, ADVERTENTIES OF GELIJKSOORTIGE ZAKEN, VAN DERGELIJKE DERDEN, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIEN UIT STATUTEN, WETTEN, HANDELSWIJZEN, LOKAAL GEBRUIK OF HANDELSGEBRUIK.

U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK OM RESERVEKOPIEËN TE CREËREN VOOR AL UW GEGEVENS EN OM DE GEPASTE MAATREGELEN TE TREFFEN OM DERGELIJKE GEGEVENS TE BESCHERMEN. BITDEFENDER IS NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK INDIEN GEGEVENS VERLOREN GAAN OF BESCHADIGD WORDEN.

Bitdefender handelt namens zijn partners om verplichtingen, garanties en aansprakelijkheid, zoals gesteld in deze Overeenkomst, te verwerpen, uit te sluiten en/of te beperken. De voorgaande bepalingen zijn afdwingbaar voor zover toegestaan volgens het toepasselijke recht.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. GEEN VAN BEIDE PARTIJEN KAN VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF VOOR HET VERLIES VAN WINSTEN, INKOMSTEN, GEGEVENS OF GEGEVENSGEBRUIK. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BITDEFENDER VOOR ENIGE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF GELINKT AAN DEZE OVEREENKOMST OF UW BESTELLING, HETZIJ CONTRACTUEEL OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD, OF ANDERSZINS, IS BEPERKT TOT DE KOSTEN DIE U AAN BITDEFENDER HEBT BETAALD VOOR DE GEBREKKIGE BITDEFENDER SOLUTION OF BITDEFENDER-DIENSTEN, IN OVEREENKOMST MET DEZE OVEREENKOMST, ZOALS AANGEGEVEN IN UW BESTELLING. BEPAALDE STATEN LATEN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. IN DAT GEVAL IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING OP U NIET VAN TOEPASSING IS. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BITDEFENDER ZAL IN GEEN GEVAL DE AANKOOPPRIJS DIE U VOOR DE BITDEFENDER SOLUTION HEBT BETAALD, OVERSCHRIJDEN.

BITDEFENDER BEPERKT OF SLUIT ZIJN AANSPRAKELIJKHEID NIET UIT VOOR (i) DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR GROVE NALATIGHEID, (ii), BEDRIEGLIJKE ONJUISTE WEERGAVE, OF (iii) ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZOVER DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

11. ELEKTRONISCHE MEDEDELINGEN.

Het is mogelijk dat Bitdefender u wettelijke mededelingen en andere berichten bezorgt over de abonnementsdiensten voor de Software en het Onderhoud of over ons gebruik van de informatie die u ons levert ("Mededelingen"). Bitdefender zal u Mededelingen sturen via vermeldingen in het product of via e-mail naar het geregistreerde e-mailadres van de hoofdgebruiker of zal deze Mededelingen op de sites plaatsen. De rechtsgrond voor het versturen van deze mededelingen is dit contract (voor de transactionele mededelingen) en het gerechtvaardigd belang voor marketing met de huidige klanten (voor de commerciële mededelingen).

12. PRIVACYBELEID & AVG.

Alle informatie over hoe de persoonsgegevens worden verwerkt tijdens het gebruik van de Bitdefender Solution en diensten wordt uiteengezet in het Privacybeleid van Bitdefender. Door deze Overeenkomst te aanvaarden, begrijpt u dat u op de hoogte werd gebracht over hoe uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid voor Zakelijke Oplossingen dat gepubliceerd is op: https://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy.html en de Melding aangaande Persoonsgegevens voor Zakelijke Contactpersonen van Klanten of Partners dat gepubliceerd is op: https://www.bitdefender.com/site/view/legal-personal-data-notice-for-business-contacts-of-the-clients-or-partners.html

Wat betreft de persoonsgegevens van uw Gebruikers die worden verzameld door de Bitdefender Solution en de wetgeving aangaande gegevensbescherming die van toepassing is op uw verhouding, zijn, in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving aangaande persoonsgegevens (AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming), Bitdefender en u de gezamenlijke toezichthouders.

Bitdefender treedt op als gegevensbeheerder voor wat betreft de persoonsgegevens die worden verzameld via zijn producten en diensten die aan/via Zakelijke Klanten worden verkocht, enkel met als doeleinde de informatie en het netwerk te beveiligen, met inbegrip van ondersteunende activiteiten voor dit doeleinde (enkel in specifieke gevallen, wanneer de ondersteunende activiteiten in het specifieke contract met Bitdefender zijn inbegrepen). De Gebruikers treden eveneens op als gegevensbeheerders voor wat betreft de persoonsgegevens waar ze mogelijk toegang toe hebben via de producten en diensten van Bitdefender met als doeleinde de informatie en het netwerk te beveiligen. Voor alle andere mogelijke doeleinden waarover Zakelijke Gebruikers intern zouden kunnen beslissen, treden Zakelijke Klanten en Dienstverleners (en hun Klanten) op als afzonderlijke en onafhankelijke gegevensbeheerders, bij het verzamelen van persoonsgegevens van een andere bron, d.w.z. de producten en diensten van Bitdefender.

De gezamenlijke toezichthouders zijn elk op onafhankelijke wijze en afzonderlijk verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van de AVG, met inbegrip van de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, het op de hoogte brengen van gebruikers van de dienst over het gebruik van hun persoonsgegevens, de beveiliging van persoonsgegevens en het verzekeren dat gebruikers van de dienst hun rechten kunnen uitoefenen, in overeenkomst met de Overeenkomst Gezamenlijke Toezichthouders dat u vindt op: https://www.bitdefender.com/media/materials/legal/Joint-Controllers-Arrangement.pdf

13. TECHNOLOGIEËN.

Bitdefender brengt u op de hoogte van het feit dat het in bepaalde programma's of producten de technologie voor de verzameling van gegevens kan gebruiken om technische informatie te verzamelen (inclusief verdachte bestanden) met het oog op de verbetering van de producten, om verwante diensten te leveren, om ze aan te passen aan de nieuwste industrietrends en om het niet-gelicentieerd of illegaal gebruik van het product of schade die voortvloeit uit de malwareproducten te verhinderen.

U accepteert het feit dat Bitdefender dergelijke informatie kan gebruiken als deel van de verschafte services met betrekking tot het product en om malwareprogramma's die op uw apparaat worden uitgevoerd te stoppen.

Door het accepteren van deze Overeenkomst erkent en accepteert u dat de gebruikte technologie toestaat de veiligheid van het verkeer te digitaliseren op onpersoonlijke wijze, kwaadwillige software te detecteren en schade die het gevolg is van kwaadwillige softwarepakketten te verhinderen.

U erkent en aanvaardt dat Bitdefender voor het programma of het product updates of toevoegingen mag voorzien die automatisch op uw toestel worden gedownload. Door deze Overeenkomst te aanvaarden, aanvaardt u dat sommige van de uitvoerbare bestanden die als potentieel schadelijk worden beschouwd, aan de Bitdefender-servers worden voorgelegd om te worden gescand.

Bitdefender behoudt zich het recht voor om bepaalde informatie te verzamelen van de computer waarop Bitdefender is geïnstalleerd, afhankelijk van de modules en diensten die u geactiveerd hebt in uw Bitdefender Solution. Dergelijke informatie kan betrekking hebben op mogelijke beveiligingsrisico's alsook op url's van bezochte websites die door het Bitdefender Solution en de Diensten als frauduleus kunnen worden beschouwd. Het is mogelijk dat de url's persoonlijk identificeerbare informatie bevatten die een mogelijk frauduleuze website zonder uw toestemming probeert te verkrijgen. Derhalve stemt u ermee in dat bepaalde Productmodules, -diensten en -onderdelen stukken data van uw systemen mogen verzamelen om het vermogen van Bitdefender’s producten om kwaadwillig gedrag, mogelijk frauduleuze websites en andere risico's aangaande internetbeveiliging op te sporen, te kunnen evalueren en verbeteren. Bitdefender maakt ook gebruik van gepatenteerde Cloudtechnologieën om bepaalde url's, bestanden of e-mails gestuurd vanuit uw systemen, te scannen.

14. DOORLICHTINGSRECHTEN.

Het is mogelijk dat Bitdefender uw gebruik van de Bitdefender Solution doorlicht om te controleren dat uw gebruik in overeenstemming is met de toepasselijke Documentatie. Een doorlichting wordt na een redelijke melding uitgevoerd en tijdens normale kantooruren, maar niet vaker dan eenmaal per jaar, tenzij er tijdens een voorgaande controle een wezenlijke afwijking werd vastgesteld. U stemt ermee in interne waarborgen te implementeren om ongeoorloofde kopieën, distributie, installatie, gebruik of toegang tot de Bitdefender Solution te voorkomen. U stemt er eveneens mee in om een register bij te houden dat uw naleving met deze Overeenkomst kan bewijzen, en, wanneer Bitdefender dit vraagt, metingen en/of rapportering te voorzien en te certificeren die op een dergelijk register en dergelijke boekhouding zijn gebaseerd voor zowel het aantal kopieën (per product en versie) als netwerkarchitecturen, aangezien ze redelijkerwijze betrekking kunnen hebben op uw abonnement en uitrol van de Bitdefender Solution.

15. OVERMACHT.

Geen van de Partijen zal een inbreuk plegen op de Overeenkomst indien zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen als een gevolg van een natuurramp, oorlog, noodsituaties, staking, terrorisme, substantiële onbruikbaarheid van het internet, het onvermogen om voorraad te ontvangen of een andere reden of omstandigheid buiten haar redelijke controle; op voorwaarde echter indien deze redenen of omstandigheden van toepassing blijven gedurende een periode van meer dan dertig (30) kalenderdagen, waarbij elk van de Partijen de Overeenkomst die door dergelijke overmacht wordt aangetast, mag beëindigen na een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij.

16. ALGEMEEN.

Indien u zich in de Verenigde Staten of in Canada bevindt, is deze Overeenkomst onderworpen aan de wetten van de Staat van Florida, VS, met zittingsplaats in Broward County. Indien u zich in het Verenigd Koninkrijk, Australië of Nieuw-Zeeland bevindt, is deze Overeenkomst onderworpen aan de wetten van het VK, met zittingplaats in Reading. Indien u zich in Nederland, België, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen of Zweden bevindt, is deze Overeenkomst onderworpen aan de wetten van Nederland, met zittingplaats in Den Haag. Indien u zich in Duitsland of Oostenrijk bevindt, is deze Overeenkomst onderworpen aan de wetten van Duitsland, met zittingplaats in München. Indien u zich in een ander land in Europa, Afrika, het Midden-Oosten of Azië bevindt, is deze Overeenkomst onderworpen aan de Roemeense wetten met zittingplaats in de rechtbanken van Boekarest.

Niets in deze Abonnementsovereenkomst zal om het even welke rechten die u zou kunnen hebben vanwege de bestaande wetgeving rond consumentenbescherming of enige andere toepasbare wetten in uw rechtsgebied die niet via contract zijn opgegeven, verminderen.

In geval van ongeldigheid van een willekeurige voorwaarde van deze overeenkomst, zal de ongeldigheid geen invloed hebben op het resterende gedeelte van deze overeenkomst.

Deze Overeenkomst beschrijft bepaalde wettelijke rechten. Het is mogelijk dat u andere rechten hebt vanwege de wetten van uw staat of land. U kunt ook rechten hebben met betrekking tot de partij van wie u de Bitdefender-oplossing hebt gekocht. Deze Overeenkomst wijzigt uw rechten of verplichtingen vanuit de wetten van uw staat of land niet, indien deze wetten van uw staat of land dit niet toestaan..

Bitdefender behoudt zich het recht voor om samen te werken met om het even welke wettelijke processen en enige aanvragen van de wetshandhaving of andere overheidsvragen met betrekking tot uw gebruik van dit Bitdefender Solution en de Diensten. Dit betekent dat Bitdefender documenten en informatie kan verschaffen die relevant zijn voor een dagvaarding of voor onderzoek van de wetshandhaving of een ander overheidsonderzoek.

Bitdefender en de logo’s van Bitdefender zijn handelsmerken van BITDEFENDER. Alle overige handelsmerken die in het product of in verwante materialen worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Bitdefender behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst naar eigen goeddunken over te dragen. U mag deze Overeenkomst niet overdragen zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Bitdefender.

BITDEFENDER kan deze Voorwaarden op elk ogenblik herzien en de herziene voorwaarden zullen automatisch van toepassing zijn op de overeenkomende versies van het Bitdefender Solution dat wordt verdeeld met de herziene voorwaarden. Als enig onderdeel van de Overeenkomst ongeldig is of niet kan worden afgedwongen, zal dit de geldigheid van de rest van de voorwaarden, die geldig en afdwingbaar blijven, niet beïnvloeden. In het geval van onenigheid of inconsistentie tussen vertalingen van de Overeenkomst naar andere talen, heeft de Engelse versie, uitgegeven door BITDEFENDER, voorrang.

Neem contact op met BITDEFENDER, 15A Orhideelor Street, Orhideea Towers Building, 11th floor, District 6, Bucharest, 060071, Romania; tel. +40 212 063 470; fax +40 212 641 799, e-mailadres: [email protected]