Licentie- en Dienstenovereenkomst voor Business Solution

Deze Licentie- en Dienstenovereenkomst voor Bitdefender Solutions (“Overeenkomst”) is een wettelijke overeenkomst tussen Bitdefender en uzelf, voor het gebruik van de Bitdefender-software en de initialisatie van de diensten en andere diensten die door Bitdefender worden voorzien (“Bitdefender Solutions”)

1. DEFINITIES.

"U" of "Uw" verwijst naar een individu of entiteit die deze Overeenkomst uitgevoerd heeft en Bitdefender Solutions en/of diensten van Bitdefender of zijn geautoriseerde verkopers of verdelers besteld heeft.

Overeenkomst“ is een wettelijke overeenkomst tussen Bitdefender en uzelf, voor het gebruik van de Bitdefender Solutions.

Een werknemer of een andere agent, met inbegrip van een wederverkoper of onderaannemer die Bitdefender Solution installeert of registreert, van deze entiteit, dient een vertegenwoordiger te zijn van de entiteit en moet deze Overeenkomst aanvaarden namens de entiteit voordat het Bitdefender Solution mag worden gebruikt. Druk deze Overeenkomst af en bewaar een elektronische kopie.

Filiaal" betekent enige entiteit waarin u, voor zover van toepassing, rechtstreeks of onrechtstreeks, eigendom of zeggenschap hebt, en enige moedermaatschappij die eigendom of zeggenschap heeft, en enig bedrijf waarover de moedermaatschappij zeggenschap heeft. Voor de toepassing van deze definitie betekent "zeggenschap" het rechtstreekse of onrechtstreekse effectieve eigendom van meer dan vijftig procent (50%) van het stembelang (dat het stemrecht voor het aanstellen van bestuurders of een andere beheersautoriteit voorstelt) in een entiteit.

Beta-oplossing” betekent enige Proefoplossing en enige oplossing die gemarkeerd of anderzijds aangeduid is als een beta-testversie, onafhankelijk van het feit of er een betaling werd uitgevoerd

Bitdefender Solution” betekent Bitdefender-software en -diensten geïdentificeerd in de transactiedocumenten en de initialisatie van de diensten, en kan verwante media, afgedrukte materialen en Documentatie bevatten, alsook enige software-updates en technische ondersteuning.

Documentatie” betekent voorlichtingsmateriaal in afgedrukte of elektronische vorm of online materiaal dat bij de Bitdefender Solutions wordt geleverd.

Update” betekent een update van de detectiegegevens of -software die regelmatig, naar eigen oordeel van Bitdefender, aan u beschikbaar wordt gesteld, maar omvat geen updates die op de markt worden gebracht en vergund worden voor een afzonderlijke kost.

Upgrade” betekent enige regelmatige verbetering of versterking van de functionaliteit van de Bitdefender Solution die, naar het eigen oordeel van Bitdefender, aan u beschikbaar wordt gesteld, maar omvat geen software en/of upgrades die op de markt worden gebracht of die in licentie worden gegeven voor een aparte kost.

"Gebruiker" betekent een werknemer, onafhankelijke consultant of ander individu van uw entiteit die de aan u in licentie gegeven Bitdefender Solution gebruikt, er toegang toe heeft of ervan profiteert.

2. PRODUCTREGISTRATIE.

Registratie vereist eveneens een geldige Bitdefender Account met een geldig e-mailadres, om Updates, Upgrades en andere meldingen te ontvangen en een geldig abonnement voor het product. De Bitdefender Account is verplicht om het Bitdefender Solution te kunnen gebruiken. Dit wordt ook in de Productdocumentatie beschreven.

Voor alle Bitdefender Solutions behalve Bitdefender Security for AWS vereist de registratie een geldig serienummer van het product. Dit nummer vindt u in de transactiedocumentatie van de Bitdefender-verdeler of -verkoper bij wie u de Bitdefender Solution hebt gekocht.

Deze controle helpt te verzekeren dat de Bitdefender Solution enkel werkt op apparaten, virtuele machines en mobiele toestellen waarvoor een geldig abonnement bestaat en dat gebruikers met een geldig abonnement diensten ontvangen. De Bitdefender Account is nodig voor de activering van de online functies, zoals vermeld in de Productdocumentatie.

Bitdefender Security for AWS is een abonnementsgebonden dienst die door Bitdefender wordt aangeboden voor klanten van Amazon EC2.

Indien u rechtstreeks van Bitdefender aankoopt, dient u een Amazon Payments-account te hebben met een geldige kredietkaart voor maandelijkse facturatie. U ontvangt geen licentiesleutel of hoeft geen licentiesleutel te gebruiken.

De functies en bepalingen van het Bitdefender Solution worden weergegeven op de website, de e-shop of de toepasselijke transactiedocumentatie van Bitdefender.

De gegevens (naam, e-mailadres, wachtwoord) die bij de eerste installatie zijn opgegeven, zullen, indien verzameld, worden gebruikt als accountnaam die u kunt gebruiken om diensten te ontvangen en/of met welke u bepaalde functies van de Bitdefender Solution kunt gebruiken. U kunt het wachtwoord wijzigen op elk moment na de installatie van het Product, en Bitdefender raadt dit ten zeerste aan.

3. LICENTIERECHTEN EN -BEPERKINGEN.

Na de aanvaarding door Bitdefender van uw bestelling en tegen betaling van de prijs door u en ontvangst van de overeenstemmende betaling door Bitdefender, verleent Bitdefender u het beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om de Bitdefender Solution die u besteld hebt met uw interne bedrijfsvoering, met inbegrip van uw dochterondernemingen, als enige doelstelling, te gebruiken. Het gebruik is onderhevig aan de bepalingen van deze Overeenkomst, met inbegrip van de bestelling- en de productdocumentatie. U mag uw gebruikers de toestemming geven om de Bitdefender Solutions voor deze doelstelling te gebruiken, en u bent ervoor verantwoordelijk dat zij deze overeenkomst voor dergelijk gebruik naleven.

U mag Bitdefender Solutions installeren of gebruiken en de diensten starten op zoveel apparaten als nodig met de beperking opgelegd door het totale aantal gelicentieerde plaatsen dat in de bestelling wordt vermeld. Afhankelijk van het aangekochte product hebt u recht op een licentie voor fysieke computers, virtuele machines, Amazon EC2-instances en/of Exchange-mailboxen, zoals vermeld in de aankoopdocumenten. U erkent en gaat ermee akkoord dat Bitdefender Solution kan worden gebruikt/geconfigureerd op één instantie van de console tegelijk (in de cloud of op locatie, maar niet beide tegelijk). Om elke twijfel uit te sluiten, kan Bitdefender Solution niet worden gebruikt/geconfigureerd op meer dan één instantie tegelijk. Een migratie van de ene naar de andere console is echter mogelijk; neem contact op met de bedrijfsondersteuning voor meer informatie.

U mag een kopie van de Bitdefender Solution gebruiken op één enkel toestel. Indien een groter aantal kopieën en/of aantal toestellen wordt vermeld in de bestelling van een geautoriseerde verdeler of wederverkoper van wie u de Bitdefender Solution verkreeg (Toegestane Aantal), hebt u het recht het Bitdefender Product te kopiëren in overeenstemming met dergelijke specificaties; U kunt één kopie maken van de Bitdefender Solution voor reserve- of archiefdoeleinden; Indien de Bitdefender Solution meerdere platforms of talen ondersteunt, indien u de Bitdefender Solution ontvangt op meerdere media, indien u anderszins meerdere kopieën van de Bitdefender Solution ontvangt, of indien u de Bitdefender Solution ontvangt gecombineerd met andere software, mag het totale aantal toestellen waarop alle versies van de Bitdefender Solution zijn geïnstalleerd het Toegestane Aantal niet overschrijden.

Tijdens het installatieproces kan de Bitdefender-oplossing andere beveiligingsproducten de-installeren of uitschakelen indien dergelijke producten of functies niet compatibel zijn met de Bitdefender-oplossing.

Indien u de uitbreiding Bitdefender GravityZone XDR for MSP aankoopt, zijn hiervoor de uitbreidingen Bitdefender Advanced Threat Security (ATS) en Bitdefender Endpoint Detection and Response (EDR) vereist die automatisch samen met de uitbreiding Bitdefender GravityZone XDR for MSP zullen worden geactiveerd en dienovereenkomstig gefactureerd.

De Bitdefender Solution wordt beschermd door het auteursrecht en door internationale verdragen aangaande auteursrecht, alsook andere intellectuele eigendomsrechten en -verdragen. Bitdefender Solution wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Deze overeenkomst geeft u slechts enkele rechten om de Bitdefender Solution te gebruiken.

Licentiebeperkingen. Krachtens deze Overeenkomst kunt u de Bitdefender Solution niet overdragen of in sublicentie geven aan een andere persoon of entiteit; u mag de Bitdefender Solution, in zijn geheel of gedeeltelijk, niet huren, verhuren, lenen, veilen of herverkopen en u mag deze niet wijzigen, vertalen of er afgeleide werken van maken, er reverse-engineering op toepassen, decompileren of demonteren, of op een andere wijze pogen de Bitdefender Solution te reconstrueren of de bron- of objectcode, onderliggende ideeën, algoritmes, bestandsformaten, programmeer- of interoperabiliteitsinterfaces ervan te ontdekken (of, indien de wet enige dergelijke handeling toelaat, dan stemt u ermee in Bitdefender minstens 90 dagen op voorhand schriftelijk op de hoogte te stellen); u zal de Bitdefender Software niet gebruiken om diensten te voorzien aan derde partijen of gebruik van of toegang tot de Bitdefender Solution door enige derde partij andere dan de ondernemers of consultants die namens u handelen, niet toestaan. U mag derde partijen niet toestaan te profiteren van het gebruik of de functionaliteit van de Bitdefender Solution en de Diensten via timeshare, een servicebureau of een andere overeenkomst. U mag geen eigendomskennisgevingen of -labels van de Bitdefender Solution verwijderen en u mag geen resultaten van enige benchmarktesten van programma's openbaren, zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Bitdefender. Indien Bitdefender de Bitdefender Solution levert (i) verankerd, geïncorporeerd of geladen op een fysiek hardware-apparaat of (ii) de Solution voor download naar een specifiek hardware-apparaat beschikbaar heeft gemaakt, dan is de licentie beperkt voor gebruik op enkel dat apparaat. Daarnaast is het niet toegestaan om (a) enige authenticatie, licentiesleutel of beveiligingsmaatregelen in de Bitdefender Solution te wijzigen, te blokkeren of te omzeilen of er op een andere wijze mee te interfereren.

U dient alle nodige rechten en toelatingen te verkrijgen van uw Gebruikers om het Bitdefender Solution te gebruiken.

Bekijk de verkoopdocumenten en de Bitdefender-websites voor beperkingen qua gebruik in de verschillende eindpuntcategorieën.

4. EVALUATIE EN BETA-LICENTIE.

Indien de Bitdefender Solution aan u wordt geleverd ter evaluatie en indien u voor de Bitdefender Solution een evaluatie-overeenkomst hebt met Bitdefender, dan volgen uw rechten om de Bitdefender Solution te evalueren uit de bepalingen van dergelijke evaluatie-overeenkomst. Indien u voor de Bitdefender Solution geen evaluatie-overeenkomst hebt met Bitdefender en indien de Bitdefender Solution aan u wordt geleverd ter evaluatie, dan wordt rubriek 3. LICENTIERECHTEN EN -BEPERKINGEN hierbij vervangen door de volgende voorwaarden. Bitdefender verleent u een niet-exclusieve, tijdelijke, royaltyvrije, niet-overdraagbare licentie om de Bitdefender Solution te gebruiken, enkel voor interne evaluatie in een niet-productieve omgeving. Dergelijke evaluatielicentie eindigt (i) op de einddatum van de vooraf gedefinieerde evaluatieperiode, indien in de Bitdefender Solution vooraf een evaluatieperiode gedefinieerd werd of (ii) dertig (30) dagen vanaf de datum waarop u de Bitdefender Solution installeert, indien er vooraf geen evaluatieperiode werd gedefinieerd (“Evaluatieperiode”). De Bitdefender Solution mag niet worden overgedragen en wordt geleverd in de staat waarin deze zich bevindt, zonder garanties van welke aard dan ook. U bent als enige verantwoordelijk om de geschikte maatregelen te treffen om een back-up te maken van uw systeem en om andere maatregelen te treffen om enig verlies van bestanden of gegevens te voorkomen. Het is mogelijk dat de Bitdefender Solution een automatisch uitschakelingsmechanisme bevat dat het gebruik ervan na een bepaalde periode voorkomt. Na afloop van de Evaluatieperiode dient u het gebruik van de Bitdefender Solution stop te zetten en alle kopieën van de Bitdefender Solution te vernietigen. Alle andere voorwaarden van deze Overeenkomst blijven voor het overige van toepassing op uw evaluatie van de Bitdefender Solution.

Bent u een beta-gebruiker, dan kunt u de Bitdefender Solution voor testdoeleinden in een niet-productieve omgeving gebruiken voor een maximumperiode van dertig (30) dagen vanaf de datum waarop u de Bitdefender Solution downloadt (de "Beta-periode").

Tijdens Evaluaties of Beta-periodes kunt u in het land waar u zich bevindt technische ondersteuning krijgen via het internet of via e-mail, en indien van toepassing Updates, zonder enige garanties van welke aard dan ook.

DE BEPALINGEN VAN DE RUBRIEK ZIJN VAN TOEPASSING IN PLAATS VAN RUBRIEK 11 MET BETREKKING TOT ENIGE EVALUATIE EN BETA-OPLOSSINGEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WET WORDT DE BITDEFENDER-OPLOSSING DIE GEBRUIKT WORDT VOOR TESTDOELEINDEN OF BETA-OPLOSSINGEN AAN U GELEVERD IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT, ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK.

BETADISCLAIMER

DE HIERONDER GELICENTIEERDE BETASOFTWARE WORDT VERONDERSTELD DEFECTEN TE BEVATTEN EN DE PRIMAIRE DOELSTELLING VAN DEZE BETATESTLICENTIE IS FEEDBACK TE ONTVANGEN OVER SOFTWAREPRESTATIES EN DE IDENTIFICATIE VAN DEFECTEN. U WORDT GEADVISEERD OM BELANGRIJKE DATA TE BEVEILIGEN, MET VOORZICHTIGHEID TE HANDELEN EN OP GEEN ENKELE MANIER TE VERTROUWEN OP DE CORRECTE WERKING OF PRESTATIE VAN DE SOFTWARE EN/OF BIJHORENDE MATERIALEN.

Uw recht om de Bitdefender Solution te gebruiken, eindigt wanneer de Evaluatieperiode of Beta-periode eindigt of indien u een voorwaarde van deze Overeenkomst overtreedt. Bij beëindiging van de Evaluatieperiode of Beta-periode moet u alle kopieën van de Bitdefender Solution en Documentatie verwijderen of vernietigen en het gebruik van de Dienst stopzetten. Uw plichten en rechten in het kader van deze Overeenkomst blijven van toepassing na het einde van de Evaluatieperiode of Beta-periode.

5. LICENTIEBEPALINGEN.

Voor alle Bitdefender Solutions, behalve voor Bitdefender Security for AWS, ontvangt u de Bitdefender Solution in overeenkomst met het aangekochte abonnement en krijgt u bepaalde rechten om de Bitdefender Solution te gebruiken tijdens de Geldigheidsduur van de licentie/het abonnement. De licentie/het abonnement begint op de dag van uw oorspronkelijke installatie van uw Bitdefender Solution, ongeacht het aantal kopieën dat u mag gebruiken, en duurt gedurende de hele periode weergegeven in de Documentatie of in de toepasselijke bestelling van Bitdefender of van de verdeler of wederverkoper van wie u de Bitdefender Solution verkreeg. De Bitdefender Solution wordt automatisch gedeactiveerd aan het einde van de Licentieperiode, en u hebt dan geen recht om enige functie- of contentupdates voor de Bitdefender Solution te ontvangen.

Voor Bitdefender Security voor AWS, maandelijks abonnement, ontvangt u het Bitdefender Solution zolang u voor het abonnement betaalt. Indien u het maandelijkse abonnement niet betaalt, wordt uw account opgeschort.

Bovendien, indien u de voorwaarden van deze Overeenkomst niet langer naleeft, erkent u dat u geen recht hebt om het Bitdefender Solution te gebruiken en stemt u ermee in om het Bitdefender Solution te de-installeren of niet te gebruiken zodra u de voorwaarden van deze Overeenkomst niet langer naleeft.

Bitdefender behoudt zich het recht voor zijn producten of een versie ervan niet langer te ondersteunen, of zijn Producten of de functies ervan niet verder te zetten. Beleidsmaatregelen aangaande het stopzetten van ondersteuningsdiensten zijn gepubliceerd op de Bitdefender-website en kunnen worden geraadpleegd via de volgende link: https://www.bitdefender.com/support/bitdefender-end-of-life-policy-statement-982.html

Om alle twijfels weg te nemen: voor Proeflicenties en Betaoplossingen heeft Bitdefender tegenover u geen verdere verplichtingen dan het voorzien van een voorafgaande kennisgeving om de overeenkomst te beëindigen, en Bitdefender is niet verplicht u in te lichten in het geval de overeenkomst wordt beëindigd omdat u deze Overeenkomst schendt.

6. UPDATES.

Door deze Overeenkomst te aanvaarden, erkent u en aanvaardt u dat, gedurende de Abonnementsperiode, een serversysteem van uw keuze geïnstalleerd op uw netwerk kan worden gebruikt om updates van de Bitdefender Solution te ontvangen en te installeren. Het nodige protocol zal enkel worden gebruikt voor het doorsturen en ontvangen van Bitdefender-updates van product- en definitiebestanden. Indien u geen lokale Updateserver gebruikt, biedt Bitdefender u de mogelijkheid om de updates rechtstreeks van het content delivery-netwerk van Bitdefender te downloaden. Bepaalde Updates, zoals definitie-updates, bug fixes of kleinere updates, zullen automatisch op uw toestel worden gedownload en grotere updates vereisen dat u tussenkomt in de interface.

U dient de kosten voor het Bitdefender Solution te hebben betaald of een actief abonnement te hebben, voor zover van toepassing, om Updates of Upgrades te ontvangen.

7. EIGENDOM.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk ingevolge hiervan zijn verklaard, worden voorbehouden aan BitDefender.

De Bitdefender Solution kan werken of interageren met software of andere technologie die vanuit derde partijen in licentie is gegeven aan Bitdefender, en die geen eigendom is van Bitdefender, maar waarvoor Bitdefender de nodige rechten bezit om deze aan u in licentie te geven. U stemt ermee in dat: u dergelijke derde software gebruikt in overeenkomst met deze Overeenkomst; een derde licentiegever biedt u geen waarborgen, voorwaarden, toezeggingen of representaties van welke aard dan ook, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aangaande dergelijke software van derden of aangaande de producten zelf; een derde licentiegever heeft geen verplichtingen of aansprakelijkheid jegens u als gevolg van deze Overeenkomst of uw gebruik van dergelijke derde software; dergelijke derde software kan in licentie worden gegeven krachtens de licentievoorwaarden die u bijkomende rechten of bepaalde bijkomende beperkingen geven aangaande dergelijke materialen, bovenop de rechten en beperkingen vermeld in deze Overeenkomst, en dergelijke bijkomende licentierechten en –beperkingen worden beschreven in de toepasselijke Documentatie of binnen het Product zelf, of er wordt naar gelinkt. Open Source Licentievoorwaarden zoals gepubliceerd in de rubriek Over van elke Bitdefender Solution zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Met betrekking tot open source-software zullen de volgende bepalingen van toepassing zijn voor zover uitdrukkelijk vereist door hun licenties, de voorwaarden van de relevante licenties (met inbegrip van meer bepaald het bereik van de licentie en verklaringen van afstand omtrent garanties en aansprakelijkheden), zullen van toepassing zijn op de respectievelijke software van derden in plaats van deze Abonnementsovereenkomst. Dergelijke licentievoorwaarden van derden met betrekking tot de respectievelijke software bevinden zich op de plaats die in de software wordt vermeld.

FEEDBACK. Het is uitdrukkelijk begrepen, bevestigd en overeengekomen dat u, ongeacht het feit of u al dan niet formeel verzocht wordt dit te doen, Bitdefender redelijke suggesties, opmerkingen, getuigenissen en feedback bezorgt met betrekking tot de Bitdefender-oplossing, onder andere maar niet beperkt tot bruikbaarheid, foutenrapporten en testresultaten met betrekking tot tests van de Bitdefender-oplossing (samen "Feedback" genoemd).  Indien u dergelijke Feedback aan Bitdefender bezorgt, biedt u Bitdefender de volgende wereldwijde, exclusieve, permanente, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig voldane rechten: (i) om de Feedback te maken, gebruiken, kopiëren, wijzigen, verkopen, verdelen, in sublicentie te geven en er afgeleide werken van te maken in het kader van een willekeurig product, technologie, service, specificatie of andere documentatie van Bitdefender (individueel en samen "Bitdefender-oplossingen" genoemd); (ii) om de Feedback (of ervan afgeleide werken) openbaar uit te voeren of weer te geven, te importeren, uit te zenden, door te sturen, te verdelen, in licentie te geven, te koop aan te bieden en te verkopen, verhuren of kopieën ervan te leasen of te lenen in het kader van een willekeurige Bitdefender-oplossing; (iii) voorgaande rechten in sublicentie te geven aan derden, inclusief het recht op sublicentie ten voordele van derden; en (iv) eventuele claims of octrooien die uw eigendom zijn of door u in licentie gegeven worden en die noodzakelijkerwijs worden overtreden door een product, technologie of service van een derde die de feedback of een deel ervan die in een Bitdefender-oplossing, -technologie of - service verwerkt is, aan derden in sublicentie te geven. Bovendien garandeert u dat uw Feedback niet onderworpen is aan licentievoorwaarden die er zouden toe leiden dat Bitdefender eventuele aanvullende verplichtingen met betrekking tot Bitdefender-oplossingen waarin de Feedback verwerkt wordt, zou moeten naleven.

8. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE BITDEFENDER GRAVITYZONE SECURITY FOR EMAIL SOLUTION

GravityZone Security for Email Solution is een 100% cloudgebaseerde dienst die e-mailverkeer analyseert en ongewenste of schadelijke berichten verwijdert. De dienst scant alle inkomende (en uitgaande) berichten op bedreigingen, waaronder malware en phishing-aanvallen, en onderzoekt URL's die in berichten zijn ingesloten om gebruikers te beschermen tegen ongepaste of schadelijke webpagina's.

Mailbox wordt gedefinieerd als de opslaglocatie van elektronische mailberichten die zich op een externe server bevinden of naar het apparaat van de gebruiker zijn gedownload. E-mailclient-software organiseert berichten gewoonlijk in afzonderlijke mappen, waaronder Postvak IN en Verzonden items.

1. Beleid inzake productgebruik

Hoe het productgebruik wordt berekend:

Hieronder worden de meeteenheden beschreven die worden gebruikt om het Productgebruik voor Bitdefender GravityZone Security for Email gedurende een kalendermaand te berekenen. Om twijfel te voorkomen, een kalendermaand wordt berekend van de eerste tot de laatste dag van de maand, bijv. van 1 tot 31 januari, van 1 tot 30 april, enz.

a) Het aantal actieve mailboxen, d.w.z. de mailboxen (met uitzondering van aliassen en distributielijsten) die in de betrokken periode ten minste één e-mailbericht hebben verzonden of ontvangen.

Een mailbox kan alleen in rekening worden gebracht als de primary flag op "true" is gezet en de objectClass in Active Directory gebruiker of NULL is ("NULL" is opgenomen voor omgevingen waarin Active Directory niet wordt gebruikt).

Gedeelde mailboxen, distributielijsten (DL's), resources etc. hebben een objectClass van meestal group of msExchDynamicDistributionList voor on-premise of sharedMailbox voor Office 365 / Exchange Online. Deze worden niet meegeteld in het productgebruik.

Als u Azure Active Directory gebruikt, moet u de juiste rechten toekennen om synchronisatie van gedeelde mailboxen mogelijk te maken, anders zullen ze niet te onderscheiden zijn van standaardgebruikers en onderhevig zijn aan facturering.

Mailboxen die aan de bovenstaande criteria voldoen, moeten ook Actieve Mailboxen zijn om in rekening te kunnen worden gebracht. Een Actieve Mailbox is een mailbox die in de periode (maand) ten minste één e-mailbericht heeft ontvangen of verzonden.

Het gebruik is de som van de actieve primaire mailboxen zoals hierboven gedefinieerd. De hierboven gepresenteerde berekening van het productgebruik geldt voor maandelijkse facturering (MSP). Voor jaarlijkse of meerjaarlijkse facturering is het productgebruik gelijk aan het aantal "verkochte" mailboxen zoals bepaald in de commerciële overeenkomst.

Overusage. U verbindt zich ertoe dat het maximum aantal Mailboxen dat onderworpen zal zijn, niet hoger zal zijn dan het aantal Abonnementen dat u van tijd tot tijd hebt aangekocht. Indien u het aantal aangekochte Abonnementen overschrijdt, gaat u ermee akkoord om bijkomende Abonnementsvergoedingen te betalen voor de bijkomende Mailboxen, met terugwerkende kracht tot het moment van overusage.

Overusage is een gebruiksscenario waarbij een betalende jaar-/meerjarenklant meer gebruikt dan het aantal mailboxen dat in de commerciële overeenkomst is bepaald, dit wordt berekend met behulp van de Active Mailbox-methode die hierboven is gepresenteerd. Bitdefender behoudt zich het recht voor om het verschil tussen de verkochte mailboxen en de daadwerkelijke Active Mailboxen zoals vermeld in de Bitdefender Console te factureren. Bitdefender behoudt zich het recht voor om uw account voor alle licenties op te schorten.

8.2. Voorwaarden voor bulk e-mail

Opmerking: De dienst Security for Email staat geen bulkmailingactiviteiten toe die niet in overeenstemming zijn met de onderstaande voorwaarden.

Gebruikers die gebruik maken van Bitdefender GravityZone Security for Email voor het verzenden van uitgaande e-mail moeten de onderstaande voorwaarden, die betrekking hebben op bulk e-mail, respecteren. Als u bulk e-mail wilt verzenden, moeten klanten en eindgebruikers die de mail shot aanmaken, voldoen aan de volgende voorwaarden.

Bulk e-mail moet klein van omvang zijn:

·       Minder dan 150 KB voor minder dan 100 ontvangers.

·       Minder dan 30.000 voor minder dan 1000 ontvangers.

·       Minder dan 20.000 voor meer dan 1000 ontvangers.

·       E-mailbijlagen moeten op een webserver worden geplaatst, met een link erbij.

Het systeem kan tot 300 ontvangers uitgaand verwerken. Als uw ontvangerslijst groter is dan 300 e-mailadressen moet u de e-mail opsplitsen.

Delivery- en Service Level

Delivery- en Service Level Agreements zijn niet van toepassing op bulk e-mail. In het geval van drukke periodes behouden wij ons het recht voor om de aflevering van bulk e-mail te vertragen en om te leiden naar alternatieve datacentra. Er wordt geen ondersteuning geboden voor niet-bezorgde e-mails.

Goedkeuring - voorafgaand aan verzending

Grote campagnes van meer dan 200 ontvangers moeten worden ingediend met een voorbeeld e-mail aan bulk@bitdefender.info ten minste 24 uur van tevoren. Kleinere campagnes moeten bulk@bitdefender.info in BCC hebben. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot het stoppen van de e-mail.

Naleving. U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetgeving.

Klachten. Als we klachten over misbruik ontvangen, behouden we ons het recht voor om toekomstige campagnes te blokkeren. Als we klachten ontvangen van een enkele leverancier, zijn we verplicht om de levering van alle e-mail van het klantendomein aan die leverancier stop te zetten. (bijv. AOL).

Het abuse@yourdomain.tld-adres moet een geldig e-mailadres zijn en moet actief worden gecontroleerd.

Verzendingslimieten. Alle Email Security-accounts die sinds 1 juni 2021 zijn aangemaakt, worden beperkt tot 600 berichten/uur.

3. Privacybeleid voor GravityZone Security for Email Solution, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, te vinden op: https://www.censornet.com/privacy-policy/.

U zult ons alle noodzakelijke toegang verschaffen tot de informatie die wij nodig hebben om de Dienst(en) te verlenen, inclusief maar niet beperkt tot Klantgegevens, informatie over beveiligingstoegang en configuratiediensten;

U zult voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot zijn activiteiten waarvoor GravityZone Security for Email-oplossing / Documentatie worden verstrekt; en verantwoordelijk zijn voor het opzetten en onderhouden van accounts en klantgegevens om een nauwkeurige gebruiksrapportage te waarborgen.

U zult geen virussen verzenden, openen, opslaan, verspreiden of overdragen, noch enig materiaal tijdens uw gebruik van de Software en Documenten dat: (i) onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, intimiderend of raciaal of etnisch beledigend is; (ii) illegale activiteiten doet of vergemakkelijkt; (iii) seksueel expliciete beelden weergeeft; (iv) onwettig geweld promoot; (v) discriminerend is op basis van ras, geslacht, huidskleur, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, handicap; (vi) anderszins illegaal is of schade of letsel toebrengt aan een persoon of eigendom; of (vii) moreel onsmakelijk is, en wij behouden ons het recht voor, zonder afbreuk te doen aan of aansprakelijk te zijn voor onze andere rechten jegens u, om u de toegang te ontzeggen tot materiaal dat inbreuk maakt op de bepalingen van deze clausule; U zult geen inbreuk maken op de privacyrechten van personen. Verzamel geen informatie of maak deze niet openbaar over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon die beschermd wordt door de privacywetgeving en/of de wetgeving inzake gegevensbescherming zonder schriftelijke toestemming. Werk niet mee aan identiteitsdiefstal of identiteitsdiefstal of vergemakkelijk deze niet.

U zult geen ongeautoriseerde toegang tot computers of communicatiesystemen toestaan of mogelijk maken, met inbegrip van de computers die worden gebruikt om de Diensten te verlenen. Probeer geen beveiligingssysteem binnen te dringen of onklaar te maken. Verspreid niet opzettelijk een virus, lanceer geen denial of service-aanval of probeer op geen enkele andere manier het functioneren van een computer, communicatiesysteem of website te verstoren. Probeer geen toegang te krijgen tot de accounts van gebruikers van de Dienst of de Dienst zelf, of deze anderszins te verstoren.

U mag de GravityZone Security for Email-oplossing niet gebruiken op een manier die de goodwill of reputatie van Bitdefender, klanten, partners of enige andere derde partij kan aantasten of negatief kan beïnvloeden; en

Organisaties routeren e-mail via de cloud door hun MX record te wijzigen.
We gebruiken hooggeaccrediteerde providers van wereldklasse om de GravityZone Security for Email Solution te leveren, waaronder Amazon, IBM en Microsoft. In Europa zijn er specifieke datacenterlocaties in Frankfurt, Dublin en Amsterdam. Organisaties kiezen zelf welk datacenter of welke datacenters hun e-mail verwerken. In het Verenigd Koninkrijk zijn dat datacenterlocaties in Londen. In de Verenigde Staten zijn dat datacenterlocaties in Wyoming, Texas en Virginia. In de Verenigde Arabische Emiraten wordt de e-mail door de infrastructuur van het (de) geselecteerde datacenter(s) geleid en gecontroleerd op spam, virussen en andere inhoud. Als het bericht 'schoon' is, wordt het gelogd en afgeleverd bij de e-mailserver van de klant. De conversatie met de e-mailserver van de klant wordt ook gelogd.
De loggegevens omvatten IP-adressen, de velden Aan, Van en Onderwerp, serverresponsen en andere metagegevens, maar niet de berichttekst of eventuele bestandsbijlagen.

Loggegevens worden opgeslagen in hetzelfde datacentrum dat het e-mailverkeer verwerkt. Sommige loggegevens kunnen worden gerepliceerd voor rapportage en visualisatie. De "thuis"-regio die bij het aanmaken van de account is geselecteerd, bepaalt de locatie van deze gegevens.
Tijdens de verwerking wordt het bericht naar de schijf geschreven. Zodra het op de e-mailserver van de klant is afgeleverd, wordt het onmiddellijk verwijderd. Dit duurt doorgaans niet meer dan een paar seconden. Als wordt vastgesteld dat een bericht spam is, kan het bericht optioneel in quarantaine worden geplaatst, waar het dertig (30) dagen wordt bewaard. Organisaties kunnen ervoor kiezen spam te verwijderen in plaats van het in quarantaine te plaatsen. De quarantaine bevindt zich specifiek in de volgende datacentra: Amsterdam (voor klanten in het VK en de EU), Dallas TX (voor klanten in de VS) en Dubai (voor klanten in de VAE).

GravityZone Security for Email Solution- Risico's:

Het dient te worden opgemerkt dat e-mail over het algemeen onversleuteld in ongecodeerde tekst wordt verzonden en via talrijke netwerkproviders, systemen en servers tussen verzender(s) en ontvanger(s) verloopt. Elk van deze providers, systemen en servers kan een kopie van het volledige e-mailbericht hebben.

Het gebruik van Transport Layer Security (TLS) om de verzending van e-mail van server naar server te versleutelen wordt steeds meer toegepast. EMS biedt de mogelijkheid TLS te gebruiken voor uitgaande e-mail met specifieke domeinen die dit ondersteunen.

Voor gevoelige berichten, waaronder berichten met persoonsgegevens, wordt het gebruik van een afzonderlijke e-mailversleutelingsoplossing aanbevolen.

Verder moet worden opgemerkt dat GravityZone Security for Email Solution alleen e-mail dekt die extern wordt verzonden of ontvangen. Interne berichten die tussen gebruikers worden verzonden, worden niet door Bitdefender verwerkt.

Risicobereik: Ons personeel zou toegang kunnen krijgen tot het berichtgedeelte (inclusief bestandsbijlagen) van extern verzonden of ontvangen e-mailberichten - indien deze niet zijn versleuteld - gedurende de korte tijd dat deze op schijf worden weggeschreven en in de cloud worden verwerkt.

Slechts een klein aantal van onze medewerkers is betrokken bij het beheer van EMS-systemen of bij de ondersteuning van klanten die de dienst gebruiken, of degenen die toegang hebben om operationele of technische redenen (softwareontwikkeling) tot de infrastructuur die e-mailberichten verwerkt en tijdelijk opslaat. Hetzelfde kleine aantal van onze medewerkers zou toegang kunnen krijgen tot spamberichten die in een quarantaine zijn opgeslagen indien de dienst is geconfigureerd om berichten die als spam zijn aangemerkt in quarantaine te plaatsen. Alle dienstgerelateerde gegevens worden behandeld in strikte overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Invoergegevens die persoonsgegevens bevatten - GravityZone Security for Email-oplossing: Invoergegevens voor de GravityZone Security for Email-oplossing bestaan uit inkomende en uitgaande e-mailberichten die extern worden verzonden of ontvangen van of naar de organisatie. E-mailberichten worden onversleuteld in ongecodeerde tekst verzonden, tenzij een aparte e-mailencryptieoplossing wordt gebruikt of TLS wordt afgedwongen voor uitgaande e-mail die naar een gespecificeerd domein wordt verzonden. E-mailberichten worden tijdens de analyse opgeslagen, doorgaans gedurende enkele seconden, en onmiddellijk verwijderd zodra ze op uw e-mailserver zijn afgeleverd.

Uitvoergegevens die persoonsgegevens bevatten - GravityZone Security for Email Solution:

·  De uitvoergegevens van de EMS-dienst bestaan uit loggegevens met betrekking tot inkomende en uitgaande e-mailberichten die extern zijn verzonden of ontvangen. De loggegevens omvatten IP-adressen, de velden Aan, Van en Onderwerp, serverresponsen en andere metagegevens, maar niet de berichttekst of eventuele bestandsbijlagen.

·  Afhankelijk van de configuratie van de dienst kunnen de uitvoergegevens ook volledige e-mailberichten omvatten waarvan tijdens de analyse is vastgesteld dat het om spamberichten gaat, indien de dienst is geconfigureerd om spamberichten in quarantaine te plaatsen in plaats van ze te verwijderen. In quarantaine geplaatste berichten worden gedurende dertig (30) dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd.

·  Loggegevens worden gedurende negentig (90) dagen online bewaard en vervolgens gearchiveerd. Gearchiveerde loggegevens worden na twaalf (12) maanden verwijderd (maar kunnen op verzoek van de klant op elk moment worden gedownload voordat ze worden verwijderd).

9. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE BITDEFENDER GRAVITYZONE SECURITY FOR MOBILE SOLUTION

Bitdefender GravityZone Security for Mobile Solution is een op de cloud gebaseerde service die mobiele apparaten beschermt tegen schadelijke toepassingen, phishing-aanvallen, netwerkdreigingen en apparaatdreigingen. De service bestaat uit een beheerconsole op cloud- en agent-toepassingen op ondersteunde platforms voor mobiele apparaten. De service biedt een configureerbaar beveiligingsniveau dat, indien geconfigureerd, al het inkomende (en uitgaande) browserverkeer scant op phishing-dreigingen, mobiele toepassingen analyseert, het netwerkverkeer bewaakt en kwetsbaarheden in het besturingssysteem en de configuratie op mobiele apparaten detecteert. 

Mobiel apparaat wordt gedefinieerd als apparaat dat draait op Android of iOS (Apple) besturingssystemen.  

Chrome-extensie wordt gedefinieerd als de Security for Chrome-extensie van de Security for Mobile-oplossing die in Chrome-browsers kan worden geïnstalleerd. Deze worden ook meegeteld als mobiele apparaten. 

 

A. Beleid inzake productgebruik

Hoe het productgebruik wordt berekend:

Hieronder worden de meeteenheden beschreven die worden gebruikt om het Productgebruik voor Bitdefender GravityZone Security for Mobile gedurende een kalendermaand te berekenen. Om twijfel te voorkomen, een kalendermaand wordt berekend van de eerste tot de laatste dag van de maand, bijv. van 1 tot 31 januari, van 1 tot 30 april, enz.

a) Het aantal Actieve Apparaten, d.w.z.: de apparaten die zijn gedetecteerd als online (ten minste één keepalive-bericht verzonden naar of ontvangen door de beheerconsole) in de periode. Om in rekening te kunnen worden gebracht, moet het apparaat tijdens de periode ten minste een keer online zijn geweest. 

b) Zonder MDM-integratie (Mobile Device Management) is het niet mogelijk om te detecteren of een verwijderd/opnieuw geïnstalleerd apparaat fysiek hetzelfde apparaat is. In deze gevallen worden beide apparaten in rekening gebracht, aangezien ze beschouwd worden als actief apparaat.   

c) Apparaten waarop zowel de mobiele agent als de Chrome-extensie tegelijkertijd is geïnstalleerd en ingeschakeld, worden, als ze niet met dezelfde ID zijn geregistreerd bij de Security for Mobile-console door de MDM-oplossing (Mobile Device Management), geregistreerd als twee afzonderlijke apparaten op de Security for Mobile-console en worden in rekening gebracht als twee afzonderlijke apparaten. Op het moment dat dit document wordt uitgebracht, is Google MDM de enige door Bitdefender geteste oplossing die de mobiele apparaten en de Chrome-extensie als één apparaat registreert. Raadpleeg uw MDM-provider om uw integratie te testen voordat u Chrome-extensies installeert om dubbele facturen te voorkomen. 

d) Gebruikers kunnen oude apparaten buiten gebruik stellen en overstappen op nieuwe apparaten. In dergelijke omstandigheden is regel "a" nog steeds van toepassing en worden ze behandeld als twee afzonderlijke apparaten.   

Het gebruik is de som van de actieve apparaten (inclusief Chrome-extensies) zoals hierboven gedefinieerd. De hierboven gepresenteerde berekening van het productgebruik geldt voor maandelijkse facturering (MSP). Voor jaarlijkse of meerjaarlijkse facturering is het productgebruik gelijk aan het aantal "verkochte" mobiele toestellen zoals bepaald in de commerciële overeenkomst.

Overusage.U verbindt zich ertoe dat het maximum aantal mobiele apparaten dat onderworpen zal zijn, niet hoger zal zijn dan het aantal Abonnementen dat u van tijd tot tijd hebt aangekocht. Indien u het aantal aangekochte Abonnementen overschrijdt, gaat u ermee akkoord om bijkomende Abonnementsvergoedingen te betalen voor de bijkomende mobiele apparaten, met terugwerkende kracht tot het moment van overusage. 

Overusage is een gebruiksscenario waarbij een betalende jaar-/meerjarenklant meer gebruikt dan het aantal apparaten dat in de commerciële overeenkomst is bepaald, waarbij dit wordt berekend met behulp van de Active Apparaten-methode die hierboven is gepresenteerd. Bitdefender behoudt zich het recht voor om het verschil tussen het het verkochte abonnement op een mobiel apparaat en de daadwerkelijke Active Apparaten zoals vermeld in de Bitdefender Console te factureren. Bitdefender behoudt zich het recht voor om uw account voor alle licenties op te schorten.  

 

B. Gegevensbescherming

Niettegenstaande de algemene bepalingen inzake gegevensbescherming in deze Overeenkomst, met betrekking tot persoonsgegevens verzameld door Bitdefender Gravityzone Security for Mobile-oplossing van uw gebruikers en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming die deze relatie regelt, volgens de toepasselijke EU-wetgeving inzake persoonsgegevens (AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming), is Bitdefender een gegevensverwerker met betrekking tot de persoonsgegevens verzameld via deze service voor en namens u ten behoeve van uw mobiele beveiliging, en bent u een gegevensbeheerder met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens, door het beleid en de instellingen van de oplossing op maat aan te passen. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de bepalingen van de AVG, met inbegrip van de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, het op de hoogte brengen van gebruikers over het gebruik van hun persoonsgegevens, de beveiliging van persoonsgegevens en het verzekeren dat gebruikers van de dienst hun rechten kunnen uitoefenen, in overeenstemming met de Gegevensverwerkingsovereenkomst die u hier vindt: https://www.bitdefender.com/content/dam/bitdefender/legal/data-processing-agreement-gz-mobile-solution.pdf.

 

C.     GravityZone Security for Mobile Solution- Risico's:

Er moet worden opgemerkt dat de beveiligingsmogelijkheden van Security for Mobile afhankelijk zijn van de beheerdersconfiguratie. Standaard is de reeks detecties met 'best practices' ingeschakeld voor de account van elke nieuwe klant. Deze detecties zijn echter niet ontworpen om actie te ondernemen op mobiele apparaten. Veiligheidsadmins die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de mobiele beveiliging moeten de standaardconfiguraties bekijken en passende acties voor hun accounts inschakelen. 

Bitdefender Security for Mobile vertrouwt op agenttoepassingen voor mobiele apparaten om bescherming te bieden. Aangezien echter niet alle mobiele apparaten eigendom zijn van het bedrijf (bijv BYOD, Bring Your Own Device) zijn de toestemmingen die de agent nodig heeft om de door de beheerder geconfigureerde bescherming te bieden, mogelijk niet goedgekeurd door de eigenaar van het mobiele apparaat, waardoor de agenten mogelijk niet het vereiste beschermingsniveau bieden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de eindgebruiker te vragen om de vereiste toestemmingen te geven en om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Wij, als Bitdefender, kunnen de eindgebruiker niet dwingen om alle vereiste toestemmingen te geven. 

Voor anti-phishing-mogelijkheden moet bijvoorbeeld een lokale VPN-technologie zijn ingeschakeld op het mobiele apparaat. Voor het inschakelen van deze technologie is echter toestemming van de eigenaar van het apparaat vereist. Als dergelijke toegang niet is toegestaan, zal de anti-phishing-technologie niet werken zoals bedoeld. 

Voor eenvoudigere naleving van regelgeving en wetten, kunnen veiligheidsadmins het niveau wijzigen van gegevens die via mobiele agenten van de mobiele apparaten moeten worden verzameld. Houd er rekening mee dat beperkingen bij het verzamelen van gegevens er ook toe kunnen leiden dat u sommige mogelijkheden niet kunt gebruiken. Voor diepgaande analysemogelijkheden is bijvoorbeeld toegang tot de apk-bestanden op Android-apparaten vereist. Een beheerder kan ervoor kiezen om binaire bestanden van toepassingen niet op mobiele apparaten (of een set mobiele apparaten) te verzamelen. Wanneer binaire verzameling van toepassingen echter is uitgeschakeld, kan de mogelijkheid voor diepgaande analyse niet worden gebruikt voor de toepassingen op die mobiele apparaten. 

10. SPECIALE VOORWAARDEN VOOR BITDEFENDER INTEGRITY MONITORING ADD-ON

De Bitdefender Integrity Monitoring add-on controleert en valideert wijzigingen op Windows- en Linux-endpoints om de integriteit van meerdere entiteiten te beoordelen zoals beschreven in de documentatie van het product. De Integrity Monitoring add-on werkt op basis van standaardregels van Bitdefender en aangepaste regels. Deze regels zijn beschikbaar op de pagina Beleid > Integrity Monitoring Regels van het Control Center. Op basis van deze regels onderneemt de  Integrity Monitoring add-on actie wanneer gebeurtenissen worden gegenereerd voor bestanden, mappen, registergegevens, gebruikers, diensten en geïnstalleerde software. Deze gebeurtenissen worden weergegeven op de pagina Reports >Integrity Monitoring Gebeurtenissen van het Control Center.

Tijdens het onderhoudsvenster dat wordt uitgevoerd met Bitdefender Patch Management, worden de standaardregels van Integrity Monitoring opgeschort volgens de documentatie. Voor de duidelijkheid, dit betekent dat als er geen beleid wordt toegepast of opnieuw wordt toegepast terwijl Integrity Monitoring is opgeschort, de oude attributen van entiteiten die aanwezig zijn in waarschuwingen na hervatting van Integrity Monitoring, de attributen zijn die aanwezig waren voordat het patchingproces begon. Indien een beleid wordt toegepast of opnieuw wordt toegepast terwijl Integrity Monitoring is opgeschort, worden de oude attributen vernieuwd tot de attributen die op het ogenblik van de toepassing of hernieuwde toepassing aanwezig zijn voor de bewaakte entiteiten.

11. TECHNISCHE ONDERSTEUNING. DIENSTEN

Technische ondersteuning voor Bitdefender Solution is inbegrepen voor de Geldigheidsduur van de licentie/het abonnement. Bepaalde functionaliteiten van de Technische ondersteuning kunnen door Bitdefender worden aangeboden via de wederverkopers voor de geldigheidsduur van het abonnement van het Bitdefender Solution, zoals vermeld op de Bitdefender-website. De Technische ondersteuning is onderworpen aan de volgende voorwaarden: Enige dergelijke Technische ondersteuning wordt voorzien zonder enige garantie of waarborg, van welke soort dan ook. U bent als enige verantwoordelijk om een reservekopie te creëren van al uw bestaande gegevens, software en programma's, voordat u enige Technische ondersteuning ontvangt.

Standaardondersteuning. De algemene voorwaarden van de technische ondersteuning voor Bitdefender Gravityzone Enterprise vindt u hier: https://www.bitdefender.com/site/view/enterprise-support-policies.html.

Betaalde Diensten:

Professionele diensten: Indien u deze diensten aankoopt, zullen hun prestaties in overeenkomst zijn met de Overeenkomst inzake dienstverleningsniveau dat u vindt op het volgende adres: https://www.bitdefender.com/media/materials/legal/Service-Level-Agreement-for-Professional-Services.v1.1.pdf.

Premium Technische Ondersteuningsdiensten: Indien u deze diensten aankoopt, zullen hun prestaties in overeenkomst met het Beleid Enterprise-ondersteuning zijn dat u vindt op: https://www.bitdefender.com/site/view/enterprise-support-policies.html.

MDR (Foundations)-dienst: Indien u deze diensten aakoopt, zijn de prestaties ervan in overeenkomst met de Algemene Voorwaarden, beschikbaar op het volgende adres: https://www.bitdefender.com/site/view/legal-eula.html

Bitdefender behoudt zich het recht voor om de Technische Ondersteuning naar eigen goeddunken te weigeren, op te schorten of te beëindigen in het geval u enige van uw verplichtingen niet nakomt. Het beleid aangaande Technische Ondersteuning is, naar het goeddunken van Bitdefender, onderhevig aan wijzigingen; echter, Bitdefender zal het niveau van de diensten voorzien voor de ondersteunde programma's gedurende de periode waarvoor is betaald voor de technische ondersteuning, niet gevoelig verlagen. U dient, voordat u een overeenkomst aangaat voor de toepasselijke diensten, het beleid gepubliceerd op de websites na te kijken. Indien u beoogt enige professionele diensten te ontvangen, dan dient u een afzonderlijke werkomschrijving te onderteken met Bitdefender. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op Proef- en Betaoplossingen.

12. VERTROUWELIJKHEID.

Geen van beide partijen zal enige vertrouwelijke en/of beschermde informatie die behoort tot de andere partij openbaren, tenzij deze laatste hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Vertrouwelijke informatie is beperkt tot de voorwaarden en prijsstelling krachtens deze Overeenkomst, en alle informatie die duidelijk als vertrouwelijk is aangemerkt. Deze verplichting is niet van toepassing op ontvangen informatie die: (i) voor de ontvanger gekend is of wordt, zonder een verplichting om de vertrouwelijkheid ervan te bewaren; (ii) voor het publiek algemeen beschikbaar is of wordt, zonder handeling of nalatigheid gesteld door de ontvanger; of (iii) onafhankelijk ontwikkeld wordt door de ontvanger, zonder het gebruik van vertrouwelijke of beschermde informatie. In het geval dat van een van de Partijen wordt vereist om vertrouwelijke en beschermde informatie vrij te geven conform de wet, dan brengt zij de andere Partij op de hoogte van de vereiste openbaring. Beide Partijen stemmen ermee in om de vertrouwelijke informatie van de andere Partij geheim te houden, voor een periode van drie jaar vanaf de datum van openbaring. We stemmen er beide ook mee in om vertrouwelijke informatie enkel aan werknemers of agents te openbaren op een ‘need-to-know’-basis, en van wie wordt vereist dat ze de vertrouwelijke informatie tegen ongeoorloofde openbaring beschermen. Niets zal de Partijen voorkomen om de voorwaarden en prijsstelling krachtens deze Overeenkomst of bestellingen ingediend krachtens deze Overeenkomst te openbaren tijdens juridische procedures voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst.

13. WAARBORGEN. DISCLAIMERS.

Bitdefender waarborgt dat Bitdefender Solution op een professionele manier wordt voorzien, in lijn met de industriestandaard. Bitdefender waarborgt dat de versleuteling van het softwareprogramma op het medium waarop het Bitdefender Solution is geleverd, geen materiaal- en fabricagefouten bevat, en dat het Bitdefender Solution in hoofdzaak zal beantwoorden aan de Documentatie, gedurende negentig (90) dagen na de aankoop van de licentiesleutel of activeringscode (“Garantieperiode”)

De waarborg is niet van toepassing indien (i) het Product niet gebruikt werd in overeenstemming met de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst en de Documentatie; (ii) het probleem werd veroorzaakt doordat u de Updates, Upgrades en enige andere handelingen of instructies die door Bitdefender werden aangeraden, niet hebt uitgevoerd; (iii) het probleem het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van Bitdefender ligt.

Indien Bitdefender schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van een inbreuk op de garantie tijdens de Garantieperiode, dan is de volledige aansprakelijkheid van Bitdefender en uw enige oplossing (uitsluitend ter beoordeling van Bitdefender): (i) het verbeteren, herstellen of vervangen van de Bitdefender Solution binnen een redelijke termijn, of (ii) het toelaten van een terugbetaling van de Vergoeding, na de teruggave van de Producten, samen met hun aankoopbewijs. Enige vervangproducten zullen worden gegarandeerd voor de resterende periode van de oorspronkelijke Garantieperiode.

Bitdefender vrijwaart u en houdt u buiten enige claim van een derde partij dat uw gebruik of bezit van het Bitdefender Solution in overeenstemming met de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst een inbreuk zou zijn op enig patent, handelsmerk of auteursrecht van een derde partij.

De voornoemde verplichting van Bitdefender is niet van toepassing wat betreft software, diensten of delen of onderdelen daarvan: (i) die niet zijn geleverd door Bitdefender; (ii) die op een manier worden gebruikt die niet uitdrukkelijk toegestaan is door deze Overeenkomst of de begeleidende Documentatie (iii) die gemaakt zijn in overeenkomst met uw specificaties; (iv) die gewijzigd zijn door iemand anders dan Bitdefender, indien de vermeende inbreuk betrekking heeft op dergelijke wijziging; (v) die gecombineerd zijn met andere producten, procedures of materialen, waarbij de vermeende inbreuk niet zou bestaan zonder dergelijke combinatie; of (vi) indien u de vermeende inbreuk blijft verderzetten, nadat u op de hoogte werd gebracht van de inbreuk en waarbij u voorzien werd van wijzigingen die de vermeende inbreuk zouden hebben vermeden.

In het geval het Bitdefender Solution door een bevoegde rechter wordt beschouwd een inbreuk te vormen, zal Bitdefender, naar eigen oordeel, een van de volgende zaken doen: (i) het recht verschaffen voor verder gebruik; (ii) het Bitdefender Solution wijzigen zodat het gebruik ervan niet langer een inbreuk vormt; (iii) het Bitdefender Solution vervangen met producten die aangaande functionaliteit en performantie vrijwel vergelijkbaar zijn; of, (iv) indien geen van de voorgaande alternatieven op redelijke wijze beschikbaar zijn voor Bitdefender, dan zal Bitdefender het niet-gebruikte gedeelte van het Bitdefender Solution pro rata terugbetalen.

De Partijen kunnen schadeloosstelling verzoeken in overeenkomst met deze bepaling, onder voorwaarde dat zij: (a) binnen tien (10) dagen verwittigen dat een aanspraak wordt gemaakt of een procedure wordt ingesteld; (b) het uitsluitende zeggenschap van de verdediging en de vereffening aan de schadeloosstellende partij geven (onder voorwaarde dat enige vereffening de schadeloosstellende partij ontlast van alle aansprakelijkheid terzake); (c) alle beschikbare informatie en redelijke ondersteuning voorzien; en (d) een dergelijke aanspraak niet eerder compromitteerden of vereffenden.

DIT ONDERDEEL SPECIFICEERT DE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID VAN BITDEFENDER ALSOOK UW ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSING VOOR ENIGE AANSPRAKEN AANGAANDE INBREUKEN EN MISBRUIKEN.

BITDEFENDER WAARBORGT NIET DAT BITDEFENDER SOLUTION AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN. BITDEFENDER GARANDEERT NIET DAT DE PROGRAMMA’S ZONDER FOUTEN OF ONONDERBROKEN ZULLEN FUNCTIONEREN OF DAT BITDEFENDER ALLE PROGRAMMAFOUTEN ZAL VERBETEREN. VOOR ZOVER DIT DOOR DE WET IS TOEGESTAAN, ZIJN DEZE GARANTIES EXCLUSIEF EN ZIJN ER GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

DEZE BITDEFENDER SOLUTION IS NIET FOUT-TOLERANT EN IS NIET ONTWIKKELD OF BEDOELD VOOR GEBRUIK IN EEN GEVAARLIJKE OMGEVING DIE EEN STORINGSVEILIGE PRESTATIE OF WERKING VEREIST. DEZE BITDEFENDER SOLUTION IS NIET ONTWORPEN EN GECERTIFICEERD VOOR GEBRUIK BIJ DE BEDIENING VAN VLIEGTUIGNAVIGATIE, NUCLEAIRE FACILITEITEN OF COMMUNICATIESYSTEMEN, WAPENSYSTEMEN, DIRECTE OF INDIRECTE LEVENSONDERSTEUNENDE SYSTEMEN, LUCHTVERKEERSLEIDING OF ENIGE TOEPASSING OF INSTALLATIE WAAR DEFECTEN DE DOOD, ERNSTIGE LICHAMELIJKE LETSELS OF MATERIËLE SCHADE KUNNEN VEROORZAKEN.

TENZIJ UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST, WIJST BITDEFENDER ALLE ANDERE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, VERBETERINGEN, ONDERHOUD OF ONDERSTEUNING DIE HIERMEE VERWANT IS OF ALLE ANDERE MATERIALEN (TASTBAAR OF NIET-TASTBAAR) OF DIENSTEN DIE DOOR BITDEFENDER ZIJN GELEVERD, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET AF. BITDEFENDER WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN BEPALINGEN AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, SCHADE VOOR VERLIES VAN GOODWILL, WERKONDERBREKING, VERLIES VAN GEGEVENS, VALS-POSITIEVEN OF VALS-NEGATIEVEN, FALEN OF HAPEREN VAN EEN TOESTEL, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AANSPRAKEN, NIET-INTERFERENTIE, NAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS, NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIEVE INHOUD, SYSTEEMINTEGRATIE EN NIET-INBREUK VAN RECHTEN VAN DERDEN DOOR HET FILTEREN, UITSCHAKELEN OF VERWIJDEREN VAN SOFTWARE, SPYWARE, ADWARE, COOKIES, E-MAILS, DOCUMENTEN, ADVERTENTIES OF GELIJKSOORTIGE ZAKEN, VAN DERGELIJKE DERDEN, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIEN UIT STATUTEN, WETTEN, HANDELSWIJZEN, LOKAAL GEBRUIK OF HANDELSGEBRUIK.

U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK OM RESERVEKOPIEËN TE CREËREN VOOR AL UW GEGEVENS EN OM DE GEPASTE MAATREGELEN TE TREFFEN OM DERGELIJKE GEGEVENS TE BESCHERMEN. BITDEFENDER IS NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK INDIEN GEGEVENS VERLOREN GAAN OF BESCHADIGD WORDEN.

Bitdefender handelt namens zijn partners om verplichtingen, garanties en aansprakelijkheid, zoals gesteld in deze Overeenkomst, te verwerpen, uit te sluiten en/of te beperken. De voorgaande bepalingen zijn afdwingbaar voor zover toegestaan volgens het toepasselijke recht.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. GEEN VAN BEIDE PARTIJEN KAN VERANTWOORDELIJK WORDEN GESTELD VOOR RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF VOOR HET VERLIES VAN WINSTEN, INKOMSTEN, GEGEVENS OF GEGEVENSGEBRUIK. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BITDEFENDER VOOR ENIGE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF GELINKT AAN DEZE OVEREENKOMST OF UW BESTELLING, HETZIJ CONTRACTUEEL OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD, OF ANDERSZINS, IS BEPERKT TOT DE KOSTEN DIE U AAN BITDEFENDER HEBT BETAALD VOOR DE GEBREKKIGE BITDEFENDER SOLUTION OF BITDEFENDER-DIENSTEN, IN OVEREENKOMST MET DEZE OVEREENKOMST, ZOALS AANGEGEVEN IN UW BESTELLING. BEPAALDE STATEN LATEN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. IN DAT GEVAL IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING OP U NIET VAN TOEPASSING IS. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BITDEFENDER ZAL IN GEEN GEVAL DE AANKOOPPRIJS DIE U VOOR DE BITDEFENDER SOLUTION HEBT BETAALD, OVERSCHRIJDEN.

BITDEFENDER BEPERKT OF SLUIT ZIJN AANSPRAKELIJKHEID NIET UIT VOOR (i) DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR GROVE NALATIGHEID, (ii), BEDRIEGLIJKE ONJUISTE WEERGAVE, OF (iii) ENIGE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZOVER DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

14. ELEKTRONISCHE MEDEDELINGEN.

Het is mogelijk dat Bitdefender u wettelijke mededelingen en andere berichten bezorgt over de abonnementsdiensten voor de Software en het Onderhoud of over ons gebruik van de informatie die u ons levert ("Mededelingen"). Bitdefender zal u Mededelingen sturen via vermeldingen in het product of via e-mail naar het geregistreerde e-mailadres van de hoofdgebruiker of zal deze Mededelingen op de sites plaatsen. De rechtsgrond voor het versturen van deze mededelingen is dit contract (voor de transactionele mededelingen) en het gerechtvaardigd belang voor marketing met de huidige klanten (voor de commerciële mededelingen).

15. PRIVACYBELEID & AVG.

15.1 Alle informatie over hoe de persoonsgegevens worden verwerkt tijdens het gebruik van de Bitdefender Solution en diensten wordt uiteengezet in het Privacybeleid van Bitdefender. Door deze Overeenkomst te aanvaarden, begrijpt u dat u op de hoogte werd gebracht over hoe uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid voor Zakelijke Oplossingen dat gepubliceerd is op: https://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy.html en de Melding aangaande Persoonsgegevens voor Zakelijke Contactpersonen van Klanten of Partners dat gepubliceerd is op: https://www.bitdefender.com/site/view/legal-personal-data-notice-for-business-contacts-of-the-clients-or-partners.html

Wat betreft de persoonsgegevens van uw Gebruikers die worden verzameld door de Bitdefender Solution en de wetgeving aangaande gegevensbescherming die van toepassing is op uw verhouding, zijn, in overeenstemming met de toepasselijke Europese wetgeving aangaande persoonsgegevens (AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming), Bitdefender en u de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, zoals verder in deze rubriek wordt beschreven.

Bitdefender treedt op als gegevensbeheerder voor wat betreft de persoonsgegevens die worden verzameld via zijn producten en diensten die aan/via Zakelijke Klanten worden verkocht, enkel met als doeleinde de informatie en het netwerk te beveiligen, met inbegrip van ondersteunende activiteiten voor dit doeleinde (enkel in specifieke gevallen, wanneer de ondersteunende activiteiten in het specifieke contract met Bitdefender zijn inbegrepen). De Gebruikers treden eveneens op als gegevensbeheerders voor wat betreft de persoonsgegevens waar ze mogelijk toegang toe hebben via de producten en diensten van Bitdefender met als doeleinde de informatie en het netwerk te beveiligen. Voor alle andere mogelijke doeleinden waarover Zakelijke Gebruikers intern zouden kunnen beslissen, treden Zakelijke Klanten en Dienstverleners (en hun Klanten) op als afzonderlijke en onafhankelijke gegevensbeheerders, bij het verzamelen van persoonsgegevens van een andere bron, d.w.z. de producten en diensten van Bitdefender.

De gezamenlijke toezichthouders zijn elk op onafhankelijke wijze en afzonderlijk verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van de AVG, met inbegrip van de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, het op de hoogte brengen van gebruikers van de dienst over het gebruik van hun persoonsgegevens, de beveiliging van persoonsgegevens en het verzekeren dat gebruikers van de dienst hun rechten kunnen uitoefenen, in overeenkomst met de Overeenkomst Gezamenlijke Toezichthouders dat u vindt op: https://www.bitdefender.com/media/materials/legal/Joint-Controllers-Arrangement.pdf

15.2 Niettegenstaande de voorgaande bepalingen in dit hoofdstuk, treedt Bitdefender met betrekking tot de Bitdefender Integrity Monitoring add-on op als gegevensverwerker met betrekking tot de persoonsgegevens die via deze add-on worden verzameld voor het interne veiligheidsbeheer van de Klant. De Klant treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van de verzamelde persoonsgegevens door de regels en de duur van de gegevensopslag aan te passen. De Klant is strikt verantwoordelijk voor het naleven van de bepalingen van de AVG, met inbegrip van de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, het op de hoogte brengen van gebruikers over het gebruik van hun persoonsgegevens, de beveiliging van persoonsgegevens en het verzekeren dat gebruikers van de dienst hun rechten kunnen uitoefenen, in overeenstemming met de Overeenkomst betreffende Gegevensbescherming die u vindt op: https://www.bitdefender.com/content/dam/bitdefender/legal/dpa-for-integrity-monitoring.pdf

16. TECHNOLOGIEËN.

Bitdefender brengt u op de hoogte van het feit dat het in bepaalde programma's of producten de technologie voor de verzameling van gegevens kan gebruiken om technische informatie te verzamelen (inclusief verdachte bestanden) met het oog op de verbetering van de producten, om verwante diensten te leveren, om ze aan te passen aan de nieuwste industrietrends en om het niet-gelicentieerd of illegaal gebruik van het product of schade die voortvloeit uit de malwareproducten te verhinderen.

U accepteert het feit dat Bitdefender dergelijke informatie kan gebruiken als deel van de verschafte services met betrekking tot het product en om malwareprogramma's die op uw apparaat worden uitgevoerd te stoppen.

Door het accepteren van deze Overeenkomst erkent en accepteert u dat de gebruikte technologie toestaat de veiligheid van het verkeer te digitaliseren op onpersoonlijke wijze, kwaadwillige software te detecteren en schade die het gevolg is van kwaadwillige softwarepakketten te verhinderen.

U erkent en aanvaardt dat Bitdefender voor het programma of het product updates of toevoegingen mag voorzien die automatisch op uw toestel worden gedownload. Door deze Overeenkomst te aanvaarden, aanvaardt u dat sommige van de uitvoerbare bestanden die als potentieel schadelijk worden beschouwd, aan de Bitdefender-servers worden voorgelegd om te worden gescand.

Bitdefender behoudt zich het recht voor om bepaalde informatie te verzamelen van de computer waarop Bitdefender is geïnstalleerd, afhankelijk van de modules en diensten die u geactiveerd hebt in uw Bitdefender Solution. Dergelijke informatie kan betrekking hebben op mogelijke beveiligingsrisico's alsook op url's van bezochte websites die door het Bitdefender Solution en de Diensten als frauduleus kunnen worden beschouwd. Het is mogelijk dat de url's persoonlijk identificeerbare informatie bevatten die een mogelijk frauduleuze website zonder uw toestemming probeert te verkrijgen. Derhalve stemt u ermee in dat bepaalde Productmodules, -diensten en -onderdelen stukken data van uw systemen mogen verzamelen om het vermogen van Bitdefender’s producten om kwaadwillig gedrag, mogelijk frauduleuze websites en andere risico's aangaande internetbeveiliging op te sporen, te kunnen evalueren en verbeteren. Bitdefender maakt ook gebruik van gepatenteerde Cloudtechnologieën om bepaalde url's, bestanden of e-mails gestuurd vanuit uw systemen, te scannen.

17. DOORLICHTINGSRECHTEN.

Het is mogelijk dat Bitdefender uw gebruik van de Bitdefender Solution doorlicht om te controleren dat uw gebruik in overeenstemming is met de toepasselijke Documentatie. Een doorlichting wordt na een redelijke melding uitgevoerd en tijdens normale kantooruren, maar niet vaker dan eenmaal per jaar, tenzij er tijdens een voorgaande controle een wezenlijke afwijking werd vastgesteld. U stemt ermee in interne waarborgen te implementeren om ongeoorloofde kopieën, distributie, installatie, gebruik of toegang tot de Bitdefender Solution te voorkomen. U stemt er eveneens mee in om een register bij te houden dat uw naleving met deze Overeenkomst kan bewijzen, en, wanneer Bitdefender dit vraagt, metingen en/of rapportering te voorzien en te certificeren die op een dergelijk register en dergelijke boekhouding zijn gebaseerd voor zowel het aantal kopieën (per product en versie) als netwerkarchitecturen, aangezien ze redelijkerwijze betrekking kunnen hebben op uw abonnement en uitrol van de Bitdefender Solution.

18. OVERMACHT.

Geen van de Partijen zal een inbreuk plegen op de Overeenkomst indien zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen als een gevolg van een natuurramp, oorlog, noodsituaties, staking, terrorisme, substantiële onbruikbaarheid van het internet, het onvermogen om voorraad te ontvangen of een andere reden of omstandigheid buiten haar redelijke controle; op voorwaarde echter indien deze redenen of omstandigheden van toepassing blijven gedurende een periode van meer dan dertig (30) kalenderdagen, waarbij elk van de Partijen de Overeenkomst die door dergelijke overmacht wordt aangetast, mag beëindigen na een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij.

19. ALGEMEEN.

Indien u zich in de Verenigde Staten of in Canada bevindt, is deze Overeenkomst onderworpen aan de wetten van de Staat van Florida, VS, met zittingsplaats in Broward County. Indien u zich in het Verenigd Koninkrijk, Australië of Nieuw-Zeeland bevindt, is deze Overeenkomst onderworpen aan de wetten van het VK, met zittingplaats in Reading. Indien u zich in Nederland, België, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen of Zweden bevindt, is deze Overeenkomst onderworpen aan de wetten van Nederland, met zittingplaats in Den Haag. Indien u zich in Duitsland of Oostenrijk bevindt, is deze Overeenkomst onderworpen aan de wetten van Duitsland, met zittingplaats in München. Indien u zich in een ander land in Europa, Afrika, het Midden-Oosten of Azië bevindt, is deze Overeenkomst onderworpen aan de Roemeense wetten met zittingplaats in de rechtbanken van Boekarest.

Niets in deze Abonnementsovereenkomst zal om het even welke rechten die u zou kunnen hebben vanwege de bestaande wetgeving rond consumentenbescherming of enige andere toepasbare wetten in uw rechtsgebied die niet via contract zijn opgegeven, verminderen.

In geval van ongeldigheid van een willekeurige voorwaarde van deze overeenkomst, zal de ongeldigheid geen invloed hebben op het resterende gedeelte van deze overeenkomst.

Deze Overeenkomst beschrijft bepaalde wettelijke rechten. Het is mogelijk dat u andere rechten hebt vanwege de wetten van uw staat of land. U kunt ook rechten hebben met betrekking tot de partij van wie u de Bitdefender-oplossing hebt gekocht. Deze Overeenkomst wijzigt uw rechten of verplichtingen vanuit de wetten van uw staat of land niet, indien deze wetten van uw staat of land dit niet toestaan..

Bitdefender behoudt zich het recht voor om samen te werken met om het even welke wettelijke processen en enige aanvragen van de wetshandhaving of andere overheidsvragen met betrekking tot uw gebruik van dit Bitdefender Solution en de Diensten. Dit betekent dat Bitdefender documenten en informatie kan verschaffen die relevant zijn voor een dagvaarding of voor onderzoek van de wetshandhaving of een ander overheidsonderzoek.

Bitdefender en de logo’s van Bitdefender zijn handelsmerken van BITDEFENDER. Alle overige handelsmerken die in het product of in verwante materialen worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Bitdefender behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst naar eigen goeddunken toe te wijzen. U mag deze Overeenkomst niet toewijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bitdefender, met dien verstande echter dat u het recht hebt om deze Overeenkomst van rechtswege toe te wijzen als onderdeel van een fusie, reorganisatie of verkoop van al of nagenoeg al uw activa of aandelen na schriftelijke kennisgeving aan Bitdefender.

BITDEFENDER kan deze Voorwaarden op elk ogenblik herzien en de herziene voorwaarden zullen automatisch van toepassing zijn op de overeenkomende versies van het Bitdefender Solution dat wordt verdeeld met de herziene voorwaarden. Als enig onderdeel van de Overeenkomst ongeldig is of niet kan worden afgedwongen, zal dit de geldigheid van de rest van de voorwaarden, die geldig en afdwingbaar blijven, niet beïnvloeden. In het geval van onenigheid of inconsistentie tussen vertalingen van de Overeenkomst naar andere talen, heeft de Engelse versie, uitgegeven door BITDEFENDER, voorrang.

Neem contact op met BITDEFENDER, 15A Orhideelor Street, Orhideea Towers Building, 11th floor, District 6, Bucharest, 060071, Romania; tel. +40 212 063 470; fax +40 212 641 799, e-mailadres: office@Bitdefender.com